Kursplan för Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier I

Exploring the Brain I

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3NR201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-02-27
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2021-09-06
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- på grundläggande nivå beskriva det centrala och det perifera nervsystemets struktur och funktion samt hur det utvecklas

- på grundläggande nivå beskriva i Sverige vanligt förekommande psykiska sjukdomar samt beroende- och drogmekanismer gällande alkohol och droger

Färdighet och förmåga

- söka och identifiera relevant litteratur samt att inhämta information från forskningsartiklar och andra vetenskapliga källor

- sammanfatta information gällande forskningsresultat i form av en populärvetenskaplig skriftlig rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska information från forskningsartiklar och andra vetenskapliga källor

Innehåll

Undervisningen avser att belysa nervsystemets utveckling och funktion vid sjukdom och skada, samt tar upp aktuell forskning inom området.

Under denna kurs kommer vi att ta upp följande block:

1 Introduktion till nervsystemet och funktionell neuroanatomi

2 Hjärnans utveckling

3 Sensorik och smärta

4 Våra sinnen

5 Neuronala kretsar

6 Psykiska sjukdomar

7 Beroende, drogmekanismer, belöningssystem

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar,  arbete med instuderingsfrågor samt författande av en skriftlig rapport.

Examination

Varje block består av två på varandra följande undervisningstillfällen. Instuderingsfrågor, som studenten ska besvara och lämna in, delas ut vid varje blocks första undervisningstillfälle.

Under kursens gång kommer studenterna att få välja ett ämne, antingen helt fritt inom kursens ramar eller utifrån förslag som presenteras. Utifrån ämnet ska studenterna skriva en rapport som utifrån litteraturstudier behandlar en aktuell frågeställning inom ämnet neurovetenskap. 

För godkänt krävs att alla instuderingsfrågor lämnats in och godkänts samt en godkänd skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.