Kursplan för Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II

Exploring the Brain II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3NR202
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-02-27
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2021-09-06
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- på grundläggande nivå redogöra för olika modellorganismers roll i forskning, hjärntrauma, ätstörningar, neurogenetik, minnesbildning, sömn och kognition

 

Färdighet och förmåga

- söka och identifiera relevant litteratur samt att inhämta information från forskningsartiklar och andra vetenskapliga källor

- sammanfatta information gällande forskningsresultat och presentera detta på ett populärvetenskapligt vis i form av en poster

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska information från forskningsartiklar och andra vetenskapliga källor

Innehåll

Kursen avser att belysa forskning kring nervsystemets utveckling och funktion i såväl friskt som sjukt eller skadat tillstånd.

Under denna kurs kommer vi hantera följande block:

1 Introduktion av nervsystemet och lokomotion

2 Minnesbildning

3 Aptitreglering

4 Sömnreglering

5 Perception och kognition

 

Under kursen blir studenterna introducerade till hur man skapar en vetenskaplig poster samt hur en poster presenteras. Studenterna närvarar även vid en demonstration av hjärnans anatomi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, arbete med instuderingsfrågor och skapande av en poster.

Examination

Varje block består av två på varandra följande undervisningstillfällen. Instuderingsfrågor, som studenten ska besvara och lämna in, delas ut vid varje blocks första undervisningstillfälle .

Under kursens gång kommer studenterna att få välja ett ämne inom kursens ram. Utifrån ämnet ska studenterna skapa en populärvetenskaplig poster som utifrån litteraturstudier behandlar en aktuell frågeställning inom ämnet neurovetenskap. Studenten ska i slutet av kursen presentera sin poster vid ett obligatoriskt seminarium. 

För godkänt krävs  att alla instuderingsfrågor lämnats in och godkänts, deltagande i hjärndemonstrationen samt en godkänd poster och presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bear, Mark F.; Connors, Barry W.; Paradiso, Michael A. Neuroscience : exploring the brain

  4th ed. , international ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016

  Se bibliotekets söktjänst