Kursplan för Estetik B

Aesthetics B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES011
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-08-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till teorier och argument
 • läsa och förstå texter som innehåller utvecklad historisk analys och detaljerad filosofisk argumentation
 • kunna ge en systematisk behandling av centrala nutida frågeställningar inom filosofisk estetik och deras konsekvenser
 • visa på mycket goda kunskaper om filosofisk estetik
 • analysera styrkor och svagheter i relevanta teorier
 • föra en välgrundad kritisk diskussion om förhållandet mellan olika estetiska teorier och ett urval av konstverk som utmanar dessa teorier
 • använda teoretiska verktyg för att självständigt argumentera för och emot centrala teorier om estetiskt värde, konst och konstupplevelser.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:

 • Delkurs 1: Filosofisk estetik: tre centrala problem (15 hp)
 • Delkurs 2: valbar kurs (7,5 hp)
 • Delkurs 3: B-uppsats (7,5 hp)

Delkurs 1: Filosofisk estetik: tre centrala problem (15 hp)

På kursen studerar vi tre centrala områden inom den filosofiska estetiken och analyserar tre specifika frågeställningar. Först tittar vi på ett specifikt estetiskt begrepp (till exempel begrepp som värde, upplevelse, omdöme) och utforskar olika teorier och definitioner om hur detta begrepp bör tolkas. Sedan vänder vi oss till en frågeställning om konsten eller en viss konstform för att få bättre insikt i hur konst kan påverka oss och varför vi anser att konsten är värdefull (till exempel "Kan musik uttrycka känslor?" eller "Hur skiljer sig tavlor från fotografier?"). Till sist behandlar vi en fråga som berör estetikens utvidgning och bredare tillämpning, d.v.s. utanför den konstnärliga sfären (till exempel "Hur upplever vi naturen estetiskt?", "Kan funktionella objekt eller vardagsföremål vara vackra?"). De specifika frågeställningarna kan variera från år till år.

Delkurs 2: valbar kurs (7,5 hp)

Exempel på kurser som givits är Konstens ontologi och Estetikens klassiker.

Delkurs 3: B-uppsats (7,5 hp)

Momentet avser att ge fördjupade kunskaper i författandet av akademiska uppsatser. Stor vikt fästs vid att den studerande ger prov på självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande, samt att den studerande behärskar uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter. Efter samråd med läraren och under dennes handledning författar studenten en uppsats som examineras genom ventilering på ett seminarium. Studenten ska också opponera på en annan students uppsats.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Se kursplan för respektive delkurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns i de enskilda delkursernas kursplaner.