Kursplan för Spanska som skolämne - tillämpad språkvetenskap

Teaching Spanish: Applied Linguistics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF043
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-11-10
 • Inrättad av: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
 • Reviderad: 2021-03-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den vänder sig till lärare i spanska i grund- och gymnasieskolan och lärarstuderande med spanska som inriktning.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om tillämpad språkvetenskap. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla språkvetenskapliga teorier samt sina kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i språkundervisningen.


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för teorier om andraspråksinlärning med fokus på inlärning respektive undervisning i spanska som främmande språk
 • tillgodogöra sig innehållet i framställningar inom området tillämpad språkvetenskap samt diskutera språkundervisningens vetenskapliga bas
 • författa text i olika kommunikativa och didaktiska syften på akademisk spanska
 • tillämpa centrala begrepp och metoder inom tillämpad språkvetenskap i analysen av elevers muntliga och skriftliga produktion
 • formulera och diskutera en relevant frågeställning inom ett avgränsat problemområde relaterat till undervisning i spanska

Innehåll

 • centrala språkvetenskapliga teorier, begrepp och vetenskapliga modeller
 • teoribildningar och aktuell forskning om lärande och undervisning inom området
 • analys av elevers muntliga och skriftliga produktion på spanska
 • akademiskt skrivande

Undervisning

Undervisningen består dels av föreläsningar, dels av obligatoriska seminarier där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningsspråket är spanska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter.
Examinationsspråket är spanska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Det rekommenderas att ha förkunskaper motsvarande kursen Spanska som skolämne-teori och praktik, 7.5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Baralo, Marta La adquisición del español como lengua extranjera

  Madrid: Arco/Libros, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reyes, Graciela El abecé de la pragmática

  7a ed.: Madrid: Arco/Libros SL, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Santos Gargallo, Isabel Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera

  Madrid: Arco/Libros, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material: kompendium innehållande dokument och artiklar och didaktiskt material (ca 200 s.)

Referenslitteratur

 • Cassany, D., et al. Enseñar lengua

  Barcelona: Graó, 2001

 • Griffin, Kim Lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L

  Madrid: Arco Libros, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • INSTITUTO CERVANTES (2002): Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER).

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lacorte, Manel. The Routledge handbook of Hispanic applied linguistics

  London: Routledge, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Muñoz-Basols, Javier "Routledge handbook of Spanish language teaching : metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2"

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Payrató, Lluís De profesión, lingüista : panorama de la lingüística aplicada

  2. rev. ed.: Barcelona: Ariel, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Muñoz, Carmen Segundas lenguas : adquisición en el aula

  1. ed.: Barcelona: Editorial Ariel, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sánchez Lobato, Jesús; Santos Gargallo, Isabel Vademécum para la formación de profesores : enseñar español como segunda lengua (L2)

  1. ed.: Alcobendas (Madrid): Sociedad General Española de Librería, 2004

  Se bibliotekets söktjänst