Kursplan för Spel som ett verktyg i språkundervisningen

Games as a Tool in Language Teaching

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF060
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-05-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursen vänder sig främst till verksamma språklärare. Syftet är att studenten utvecklar kunskaper om hur spel av olika typer kan användas i språkundervisningen för att främja elevernas lärande. Studenten ska vidare utveckla sin egen förmåga att planera, utvärdera och genomföra undervisning i språk där spel ingår.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur olika typer av spel kan utveckla elevers lärande i allmänhet och språkinlärning i synnerhet,
 • relatera användandet av spel i undervisningen till språkdidaktisk forskning och teori,
 • beskriva hur olika typer av spel relaterar till skolans styrdokument och elevers förutsättningar för språkinlärning,
 • analysera och diskutera hur spel och spelelement kan öka elevernas motivation att lära sig språk både i och utanför klassrummet,
 • planera och genomföra språkundervisning där spel ingår.

Innehåll

 • Forskning om språkinlärning och språkdidaktik
 • Forskning om spel och deras roll för lärande
 • Orientering i olika typer av spel med potential att stärka språkinlärning
 • Forskningsgrundade metoder för att skapa eller anpassa spel till undervisning i språk
 • Användande av spel som en del av en kommunikativ språkundervisning
 • Användande av spelelement i undervisningssammanhang
 • Planering, genomförande och utvärdering av undervisning där spel ingår som ett centralt moment

Undervisning

Kursen är nätbaserad och består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga examinationsuppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Wright, Andrew; Betteridge, David.; Buckby, Michael. Games for language learning [Elektronisk resurs]

  Cambridge: Cambridge University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tornberg, Ulrika Språkdidaktik

  6 uppl.: Gleerups Utbildning AB, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer kompendium med digitalt material och artiklar. Tillgängliggörs under kursens gång.

Referenslitteratur

 • Suits, Bernard; Hurka, Thomas; Newfeld, Frank The grasshopper : games, life, and utopia

  Third edition.: Peterborough, Ontario: Broadview Press, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Smith, Steve; Conti, Gianfranco Jones, Elspeth The language teacher toolkit

  2016

  Se bibliotekets söktjänst