Kursplan för Bibelhebreisk prosa

Biblical Hebrew Prose

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HE206
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-09-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Hebreiska A, 30 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen tillhör biområdet Hebreiska.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

- analysera valda bibelhebreiska prosatexter med avseende på regelbundna (starka) och oregelbundna (svaga) ordbildningar och grundläggande syntax med hjälp av en referensgrammatik

- detaljerat beskriva bibelhebreiskans form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

- översätta och filologiskt analysera bibelhebreiska prosatexter av olika svårighetsgrad

- presentera en kort självständig analys av språkliga och litterära stildrag i en bibelhebreisk text.

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad färdighet i att läsa och analysera bibelhebreiska prosatexter, samt fördjupade kunskaper i formlära och syntax.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination, skriftligt slutprov samt en självständig PM-uppgift i form av en språklig och litterär interpretation av en bibelhebreisk text.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.