Kursplan för Balochiska A

Balochi A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BA001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-09-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det balochiska språkets fonetik, formlära och syntax samt ge en kortfattad översikt över balochernas historia. Dessutom avses att ge viss färdighet i att läsa, tala och skriva balochiska. En översikt över balochiskans dialekter och språkets ställning inom den iranska språkfamiljen ingår, liksom en orientering i olika ortografiska system för balochiska.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna

- redogöra för språkvetenskapens elementära fackterminologi;

- redogöra för språkvetenskapens uppdelning i områdena fonologi, morfologi, syntax och semantik;

- redogöra för begreppen kongruensböjning, stark och svag böjning, deklination, konjugation och komparation i svensk text;

- identifiera ordklasser och satsdelar i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser;

- redogöra för balochiskans dialekter samt språkets utbredning och ställning inom de iranska språken känna till vilka olika ortografiska system (skriftsystem) som används för balochiska;

- beskriva huvuddragen i balochiskans fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning;

- översätta enkla meningar från svenska till balochiska och vice versa;

- skriva i latinsk skrift en elementär text som läses upp;

- ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild;

- aktivt behärska ett basordförråd som innefattar hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi;

- idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen;

- läsa elementära texter på balochiska med ett för en modersmålstalande begripligt uttal;

- ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära texter på balochiska;

- läsa enkla balochiska skönlitterära texter (prosa och poesi) med ett för en modersmålstalande begripligt uttal;

- översätta enkla balochiska skönlitterära texter till svenska;

- analysera två balochiska texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i;

- diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk;

- redogöra för olika teorier kring balochernas migrationer;

- redogöra för den politiska utvecklingen i Balochistan från 1600-talet fram till modern tid;

- redogöra för den religiösa situationen i Balochistan;

- redogöra för islams grundläggande troslära och historia.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter, 7.5 hp

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

Delkurs 3: Grammatik och texter 2, 7.5 hp

Delkurs 4: Balochistans historia och religioner, 7.5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och texter, 7.5 hp

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

Examination sker i form av muntligt slutprov samt en mindre skrivuppgift.

Delkurs 3: Grammatik och texter 2, 7.5 hp

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 4: Balochistans historia och religioner, 7.5 hp

Examination sker i form av hemskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kurslitteratur:

Material i allmän grammatik

"The Balochi Language", pp. 59-64 in Facts about he World's Languages, ed. by Jane Garry and Carl Rubino, New York - Dublin 2001.

Barker, M. A., and Mengal, A. K., A Course in Baluchi, I-II, Montreal 1969 (valda delar).

Gedi kissaw, 7, ed. by Mir 'Aqil Mengal, Quetta 1973 (valda delar).

"Bya o baloc - The Cry of a Baloch Nationalist", pp. 81-95 in Orientalia Suecana, XLV-XLVI (1996-1997).

Beludzskie skazki, I-II, ed. by I. I. Zarubin, Leningrad 1932 and Moscow - Leningrad 1949 (valda delar).

Elfenbein, Josef, A Vocabulary of Marw Baluchi (=Quaderni della sezione linguistica degli Annali, 2), Naples 1963

Buddruss, Georg, Aus dem Leben eines jungen Balutschen von ihm selbst erzählt, Stuttgart 1988.

Konversationsmaterial som delas ut i samband med undervisningen

Esposito, John L. Islam: Den raka vägen. Lund, 2001

Nordberg, Michael 1971. Asiens historia: från forntiden till 1914, Stockholm : Natur och kultur (valda delar)

Spooner, Brian, "Baluchistan, i, Geography, history, and ethnography", pp. 598-632 in Encyclopaedia Iranica, ed. by E. Yarshater, vol. III, London - New York 1989.

Wirsing, Robert G., The Baluchis and Pathans, MRG report no. 48, London 1987 (revised ed.).

Breseeg, Taj Mohammad 2004. Baloch Nationalism: Its Origin and Development, Karachi: Royal Book Company (valda delar)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Allmän fonetik och grammatik

 • Garry, Jane; Rubino, Carl R. Galvez Facts about the world's languages : an encyclopedia of the world's major languages, past and present

  New York: H.W. Wilson, 2001

  "The Balochi Language" pp 59-64

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barker, M.A.; Mengal, A.K. A Course in Baluchi, I-II

  Montreal, 1969

  Valda delar

 • Mir, Aqil Mengal Gedi kissaw, 7, ed.

  *, 1973

  Valda delar

 • "Bya o baloc - The Cry of a Baloch Nationalist" in Orientalia Suecana, XLV-XLVI

  *, 1996-1997

  pp. 86-95 in Orientalia Suecana, XLV-XLVI

 • Zarubin, I[van] I[vanovič] Beludžskie skazki sobrannye I.I.Zarubinum : [Sagor från Belutsjistan. Text och rysk översättning.]

  Leningrad: 1932

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Elfenbein, Josef A vocabulary of Marw Baluchi

  Naples: Istituto universitario orientale, 1963

  Se bibliotekets söktjänst

 • Buddruss, Georg Ḥanīf, Muḥammad Aus dem Leben eines jungen Balutschen von ihm selbst erzählt

  Stuttgart: Steiner Wiesbaden, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nordberg, Michael Asiens historia : från forntiden till 1914

  Stockholm: Natur och kultur, 1971

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Yarshater, Ehsan Encyclopaedia Iranica : Vol.3 Ātas̆-Bayhaqı̄

  London: Routledge & Kegan, 1989

  Spooner, Brian, "Baluchistan, i, Geography, history, and ethnography", pp. 598-632

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wirsing, Robert G. The Baluchis and Pathans

  Rev. and updated ed.: London: Minority Rights Group, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Breseeg, Breseeg, Taj Mohammad Baloch Nationalism: Its Origin and Development

  Karachi: Royal Book Company, 2004

  Valda delar

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik

  3. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jahani, Carina A grammar of Modern Standard Balochi

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019

  http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1372275/FULLTEXT01

  Gäller delkurserna 1 och 3 på Balochiska A

  Se bibliotekets söktjänst