Kursplan för Industriell organisk kemi

Industrial Organic Chemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB414
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 90 hp varav 60 hp kemi inklusive15 hp organisk kemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för kemin för de viktigaste organiska baskemikalierna från fossila källor
 • beskriva ekonomiska och miljömässiga frågor i samband med kemikalier från fossila källor
 • redogöra för den historiska utvecklingen samt framtidsutsikterna för industriell organisk kemi
 • diskutera frågor som rör syntes, nerbrytning och miljömässiga effekter av industriella polymerer
 • beskriva användningen av katalys, inklusive biokatalys, i storskalig syntes av organiska föreningar

Innehåll

Användning, miljömässiga och ekonomiska effekter av organisk-kemiska byggstenar som härrör från fossila källor: Eten, propen, butadien och butener, aromatiska kolväten (bensen, toluen, xylener), metan och andra alkaner, kolmonoxid. Icke-petroleumbaserade källor till organiska kemikalier: kol, fetter och oljor, kolhydrater. Kemiska källor till polymerer samt biologisk nedbrytbarhet av polymerer. Syntes av specialkemikalier som rengöringsmedel, läkemedel, tillsatser till bränsle, livsmedelstillsatser och färgämnen. Katalys i industriell organisk kemi. Hållbar och grön kemi, miljöfrågor och ekonomi. Historiska perspektiv och framtida inriktningar av industriell organisk kemi.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projektarbete. Övningar i muntlig och skriftlig presentation
Projektarbete och relaterade presentationer är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen. Det skriftliga provet motsvarar 6 hp. Projektarbetet inklusive skriftliga och muntliga redovisningar motsvarar 4 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och projektarbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wittcoff, Harold A.; Reuben, Bryan G.; Plotkin, Jeffrey S. Industrial organic chemicals

  2. ed.: Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, cop. 2004

  Rekommenderas.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Arpe, Hans-Jürgen Industrial organic chemistry

  5th, completely rev. ed.: Weinheim, Germany: Wiley-VCH, c2010

  Rekommenderas

  Se bibliotekets söktjänst

Handouts och tidskriftsartiklar