Kursplan för USA-kunskap A

American Studies A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN741
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-09-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha fått grundläggande kunskaper om centrala aspekter av USA:s kultur- och samhällsliv; ha ökade insikter i amerikansk historia, politik, amerikanska rasrelationer och mediekulturer; ha ökat sin förståelse för komplexiteten och mångfalden i det amerikanska samhället. Studenten ska även ha utvecklat sina färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kommunicera på engelska om USA. Slutligen ger kursen en första orientering om relevant litteratur och annat material för eget kunskapssökande samt uppövar den kritiska förmågan hos studenterna att använda sådant material.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Introduktion till amerikansk historia (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

 • kunna redogöra för viktiga aspekter av den amerikanska historien;
 • kunna redogöra för de sociala och politiska krafter som bidragit till att forma det amerikanska samhället;
 • kunna visa grundläggande kunskap om vad som anses göra USA unikt, både historiskt och i nutid;
 • kunna visa viss förtrogenhet med analys av historiska texter.

Delkurs 2. Introduktion till amerikansk politik (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

 • kunna redogöra för grunddragen i USA:s politiska system;
 • kunna uppvisa insikter om grundläggande frågor i amerikansk politik;
 • kunna visa förmåga att identifiera några av de problem och utmaningar som den amerikanska politiken står inför.

Delkurs 3. Ras och etnicitet i USA (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

 • kunna redogöra för den historiska utvecklingen rörande ras och etnicitet i USA;
 • kunna visa god förståelse för relationen mellan olika minoritetsgrupper och majoritetsbefolkningen i USA;
 • kunna redogöra för hur ras och etnicitet har bidragit till att forma den amerikanska identiteten och det amerikanska samhället.

Delkurs 4. USA:s mediekulturer, (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

 • kunna visa kunskaper om hur dagens amerikanska mediekulturer historiskt har vuxit fram, och vilka faktorer och intressen som bidragit till att forma dem;
 • kunna uppvisa insikter i hur amerikaners mediebruk relaterar till olika sociala och politiska sammanhang;
 • visa förmåga att analysera betydelsen av olika medier och medieformer i dagens amerikanska samhälle.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Delkurserna går parallellt på halvfart. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination i samtliga delkurser sker på engelska. Särskild vikt läggs vid delkursernas skriftliga övningsmoment. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Delkurs 1. Introduktion till amerikansk historia

Delkurs 1 ger en överblick över den historiska utvecklingen i det område som idag utgör USA. Tonvikten ligger på perioden från kolonialtiden och fram till idag. Fokus läggs vid aspekter relaterade till sociala, politiska och kulturella dimensioner och till mångfaldsperspektiv på den amerikanska historien.

Delkurs 2. Introduktion till amerikansk politik

Delkurs 2 ger en översikt över grunddragen i USA:s politiska system. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den amerikanska konstitutionen, domstolarnas roll, demografiska förändringar, mediernas inverkan på politiken samt väljarnas deltagande i det politiska livet.

Delkurs 3. Ras och etnicitet i USA

Delkurs 3 behandlar hur ras och etnicitet har påverkat det amerikanska samhället i historiska och samtida perspektiv. Fokus ligger på relationerna mellan olika minoritetsgrupper och majoritetsbefolkningen i USA. Kursen tar upp frågor såsom slaveriet och dess långsiktiga konsekvenser, immigration och etniska minoriteter, politiska aspekter på ras och etnicitet och vad det innebär att vara amerikan.

Delkurs 4. USA:s mediekulturer

Delkurs 4 belyser medieutvecklingen i USA i historiska och samtida perspektiv. Den tar utgångspunkt i en bred definition av medier, som inbegriper t.ex. tv, film, nyhetsmedia, populärkultur och sociala medier. I fokus står frågor om hur amerikanska mediekulturer har förändrats över tid och hur de har förhållit sig till olika politiska, sociala och ekonomiska sammanhang.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Virtuella möten kan förekomma. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen sker genom muntliga och skriftliga uppgifter samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten skall ha uppnått resultatet väl godkänd på minst minst 22,5 av 30 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under de tre följande terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Introduktion till amerikansk historia

 • Jenkins, Philip A history of the United States

  Fifth edition.: London: Palgrave, an imprint of Macmillan Publishers Limited, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lee, Erika America First, Immigrants Last: American Xenophobia Then and Now

  Ingår i:

  The journal of the gilded age and progressive era [Elektronisk resurs]

  Fremont, OH: Society for Historians of the Gilded Age and Progressive Era, [2002-]

  vol. 19 (2020) nr. 1 s. 3-18

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lepore, Jill This America : the case for the nation

  First edition: New York: Liveright Publishing Corporation, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Takaki, Ronald T. A different mirror : a history of multicultural America

  1st rev. ed.: New York: Back Bay Books/Little, Brown, and Co., 2008

  Urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skannat material och onlinekällor kan tillkomma.

Introduktion till amerikansk politik

 • Bennett, W. Lance; Livingston, Steven The disinformation age : politics, technology, and disruptive communication in the United States

  Cambridge: Cambridge University Press, 2021

  Urval. Tillgänglig som ebok via UBB

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wasserman, Gary; Fullmer, Elliott The basics of American politics

  Sixteenth edition.: Hoboken, N.J.: Pearson, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Urval av artiklar tillkommer.

Skannat material och onlinekällor kan tillkomma.

Ras och etnicitet i USA

Equal Justice Initiative, Lynching in America: Confronting the Legacy of Racial Terror (3rd ed., 2017): https://lynchinginamerica.eji.org/report/ (Links to an external site.). Selected chapters. Open access.

Skannat material och onlinekällor kan tillkomma.

USA:s mediekulturer

Skannat material och onlinekällor kan tillkomma.