Kursplan för Projektkurs: förstudie till vindkraftsprojekt

Project Course: Feasibility Study of a Wind Power Project

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV182
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Vindkraftsprojektering, 15 hp, samt genomgångna kurser Planering för vindkraft, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, och Vindresursbedömning, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utforma en vindpark så att den har potential att få tillstånd att byggas samt för bästa energiutbyte och lönsamhet
 • analysera och tillämpa regler, förordningar och tillståndspraxis i samband med vindkraftsprojektering vid en specifik plats
 • analysera och föreslå lösningar för att minimera miljöpåverkan och motstående intressen samt underlätta för acceptans av vindbruk
 • tillämpa projektledningsmetoder och processer för vindkraftsprojekt
 • planera för, kommunicera om och effektivt utföra ett projektarbete enligt fastslagna ramar i gruppform
 • analysera och reflektera över motiverade värdesystem samt sina lär- och konflikthanteringsstilar som berör gruppdynamiska processer

Innehåll

Kursen behandlar specifika projektledningsmetoder och processer för vindkraftsprojektering. Projektplanering, upplägg och arbete i projektteam, förhandlingar och intern konfliktlösning är viktiga inslag i kursen. I kursen ingår även workshops i gruppdynamik, konflikthantering, roller och övningar i effektiv projektledning.

Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där studenterna utformar en förstudie för en vindkraftsetablering. Förstudien görs ifrån en projekt- och tidsplan med avsikt att etableringen ska ha möjlighet att få tillstånd att byggas och bli ekonomiskt lönsam. Detta görs genom att studenterna initialt bestämmer vindresursen på en given plats genom kritiska val av mät- och beräkningsmetoder. Dessa resultat i kombination med ekonomiska data, miljöpåverkan och social acceptans (inklusive värdering av samhällsrelevans och etiska aspekter) används sedan för att föreslå en optimerad layout till en vindkraftspark på platsen. Även infrastrukturer såsom elnät och vägar kommer att beaktas. Vind- och energiberäkningar utförs med program såsom WindPRO där färdigheter inom vindresursbedömning tillämpas för att optimera val och placering av vindturbiner inom ett projekteringsområde.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fält och grupparbete.

Examination

Skriftlig projektrapport (2,5 hp), muntlig examen (2,5 hp), seminarier och workshops (3 hp), muntliga presentationer (1 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tonnqvist, Bo Project management: a guide to the theory and practice of project, program and portfolio management, and organizational change

  Sanoma utbildning, 2012

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 1 Onshore: Potential Effects

  Exeter: Pelagic Publishing, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 2 Onshore: Monitoring and Mitigation

  Pelagic Publishing, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk