Kursplan för Forskningsfronten inom livsvetenskap

Frontiers in Life Science

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG430
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenterna ska tillägna sig kunskaper om och förmåga att diskutera den samhälleliga inverkan av banbrytande upptäckter inom molekylärbiologin.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur vetenskapliga kunskaper är underbyggda
 • beskriva hur DNA styr celler, virus och andra organismer
 • berätta hur DNA kan förändras för att skapa nya celler, virus och andra organismer
 • beskriva applikationer av DNA-teknologi som berör cancer, smittsamma sjukdomar, genetiska sjukdomar och genetiskt modifierade organismer
 • tillämpa molekylärbiologiska principer och teorier för att förstå och diskutera ursprung och behandling av viktiga sjukdomar.

Innehåll

Vetenskapliga hypoteser och teorier. DNA och dess funktion. Omvälvande genombrott inom genteknologi och syntetisk biologi. Användande av CRISPR inom genterapi och genetiskt modifierade organismer (GMO). Forskning och tillämpningar inom cancerterapi och stamceller.

Undervisning

Föreläsningar, filmer, seminarier, litteraturstudier. Laboration där kursdeltagarna får bereda DNA.

Examination

För godkänt fordras aktivt deltagande i seminarier och laboration (4 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av individuellt litteraturprojekt (6 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteraturen innehåller viktiga primära forskningsartiklar och studenterna kommer att guidas i hur man hittar viktig information inom dem.

 • Watson, James D. The double helix : a personal account of the discovery of the structure of DNA

  1. Touchstone ed.: New York: Simon & Schuster, 2001

  Se bibliotekets söktjänst