Kursplan för Svenska som andraspråk D, gymnasielärare

Swedish as a Second Language D, Teacher Education Programme, Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS217
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-12-18
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2022-01-27
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Svenska som andraspråk A, B och C inom ämneslärarprogrammet.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och ingår i fjärde terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk.

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i olika delar av ämnet svenska som andraspråk, både vad gäller ämnesdidaktik och ämnesteori.

Kursen består av tre delkurser. Den första delkursen varierar på så vis att Flerspråkighetsforskning ges på höstterminerna och Sociolingvistiska forskningsfält på vårterminerna. Nedan följer lärandemålen för respektive delkurs.

Flerspråkighetsforskning 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • ​redogöra för och självständigt sammanfatta flerspråkighetsforskningens framväxt och utveckling
 • redogöra för och kritiskt diskutera några av forskningsområdets centrala frågeställningar och teoretiska och metodologiska utgångspunkter
 • föreslå en mindre undersökning samt diskutera och reflektera över teoretiska, metodologiska och etiska överväganden i samband med denna
 • diskutera för forskningsområdet relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Sociolingvistiska forskningsfält 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för sociolingvistikens utveckling i ett teoretiskt och vetenskapshistoriskt perspektiv
 •  förklara och värdera centrala teorier, begrepp och metoder inom några av sociolingvistikens olika delområden
 •  diskutera och värdera sociolingvistisk forskning i ett jämställdhets- och genusperspektiv
 • föreslå ett teoretiskt och metodologiskt relevant forskningsupplägg som anknyter till något av kursens olika teman och presentera detta i ett PM.

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för teorier om litteracitet och litteracitetsbegreppets framväxt ur ett andraspråksperspektiv
 • diskutera kritisk litteracitet kopplat till identitet och makt
 • problematisera relationen mellan litteracitet och andraspråksinlärares språk- och kunskapsutveckling
 • analysera olika aspekter på litteracitet utifrån ett andraspråksperspektiv.

Självständigt arbete 15 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • identifiera och formulera ett vetenskapligt problem av viss komplexitet inom ämnet
 • planera och självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant teoretisk förankring inom ämnet
 • på ett självständigt sätt kritiskt tolka och värdera egna data och analyser
 • skriva en koncis och strukturerad redogörelse för en vetenskaplig undersökning
 • försvara en egen vetenskaplig undersökning och uppsats
 • ge relevant återkoppling på och värdera andras vetenskapliga undersökningar.

Innehåll

Nedan beskrivs innehållet i respektive delkurs.

Delkurs 1: Flerspråkighetsforskning 7,5 hp

Kursen syftar till att ge en fördjupad översikt över delområdet flerspråkighetsforskning. I kursen behandlas områdets framväxt och utveckling, såväl internationellt som nationellt. Vidare behandlas några av flerspråkighetsforskningens centrala frågeställningar och teoretiska och metodologiska utgångspunkter. I kursen diskuteras också relationen mellan flerspråkighetsforskning, forskning om andraspråksinlärning och ämnet svenska som andraspråk. Forskningen diskuteras genomgående mot bakgrund av relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

​Delkurs 1: Sociolingvistiska forskningsfält

Kursen syftar till att ge breddade och fördjupade kunskaper om sociolingvistikens skilda verksamhetsområden. I första hand studeras nutida språkförhållanden, men även diakrona aspekter anläggs. Kursen behandlar begrepp, teorier och metoder inom sociolingvistikens olika områden. Samspelet mellan samhälleliga och språkliga förändringar studeras, varvid även genusmässiga och regionala aspekter berörs, och det nordiska perspektivet beaktas. I samråd med examinator väljer kursdeltagarna en aktuell doktorsavhandling eller annan vetenskaplig text inom kursens ämnesområden för specialstudium.

Delkurs 2: Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp

Kursen behandlar litteracitetsbegreppets framväxt och fördjupar teorier om litteracitet ur ett andraspråksperspektiv. På kursen diskuteras kritisk litteracitet med ett särskilt fokus på frågor kopplade till identitet och makt. Därtill fördjupas språkets och litteracitetens roll för kunskapsutveckling. Dessutom diskuteras multimodala aspekter i relation till teorier om litteracitet ur flerspråkighetsperspektiv.

Delkurs 3: Självständigt arbete 15 hp

I delkursen ingår att planera, genomföra och i en uppsats redovisa en avgränsad forskningsuppgift på avancerad nivå. Vidare ingår att försvara uppsatsen samt opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering.

Undervisning

Delkurs 1. Flerspråkighetsforskning 7,5 hp

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Delkurs 1. Sociolingvistiska forskningsfält 7,5 hp

​Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer. Studenterna deltar aktivt genom att läsa, presentera och kritiskt granska forskningsartiklar och avhandlingstexter inom området.

Delkurs 2. Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Delkurs 3. Självständigt arbete 15 hp.

I kursen ges undervisning i form av seminarier och handledning.

Examination

Delkurs 1. Flerspråkighetsforskning 7,5 hp

Kursen examineras dels genom skriftlig eller muntlig tentamen, dels löpande genom skriftliga och/eller muntliga redovisningar.

Delkurs 1. Sociolingvistiska forskningsfält

Fullgörande av individuella och/eller gruppuppgifter under kursens gång och skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd.

Delkurs 2. Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp.

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Delkurs 3. Självständigt arbete 15 hp.

Examination sker genom uppsatsen, aktivt deltagande i seminarierna samt genomförande av opposition.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Delkurs 1 och 2 kan inte tas med i examen tillsammans med kurserna 5NS216 Flerspråkighetsforskning 7,5 hp, 5SV230 Sociolingvistiska forskningsfält 7,5 hp och 5NS333 Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.