Kursplan för Miljö och klimat i förändring

Environmental and Climate Change

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV172
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1F, Geovetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  15 hp i miljövetenskap, geovetenskap eller biologi alternativt 15 hp genomgångna kurser i hållbar energiomställning.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva kopplingen mellan jordens geologiska utveckling och klimatutveckling.
 • förklara de grundläggande fysikaliska principerna för det globala klimatsystemet.
 • redogöra för naturliga klimat- och miljöförändringar som skett över olika tidskalor.
 • redogöra för dagens energipolitik och energisystem relaterat till klimatförändring.
 • redogöra för inverkan av klimatförändring på samhället och hur man arbetar med effekter av klimatförändringar och klimatanpassning.
 • muntligt och skriftligt redovisa ett grupparbete.

Innehåll

Kursen granskar miljö- och klimatförändringar från det senaste glaciala maximat (ca 20.000 år före nutid). Naturliga klimatarkiv granskas som bevis för miljö- och klimatförändringar. Den fysikaliska grunden för klimatsystemet undersöks inklusive effekter av atmosfärisk cirkulation och havsströmmar på globalklimat. Grundläggande oceanografi och hydrologi med koppling till klimatprocesser. Andra processer såsom vulkanism som kan initiera globalförändring presenteras. Påverkan på olika samhällsinstitutioner och infrastruktur, och hur man arbetar med klimatanpassning och att begränsa klimatförändringar idag. Grundläggande energipolitik samt energisystemkoncept presenteras med koppling till miljö- och klimatförändringar.

Undervisning

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete i grupp.

Examination

Examination är uppdelad på en skriftlig tentamen (4 hp), övningar och seminarier (4 hp) samt ett kursprojekt med muntlig och skriftlig redovisning (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ett urval av vetenskapliga artiklar och bokkapitel.