Kursplan för Svensk-amerikanska relationer i historiska och samtida perspektiv

Swedish-American Relations in Historical and Contemporary Perspectives

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN571
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: 180 hp varav 90 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska).
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för centrala händelser och utvecklingslinjer för historiska och samtida svensk-amerikanska relationer;
 • visa fördjupade insikter om aktuell forskning inom fältet .
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • kritiskt och systematiskt omsätta teoretisk kunskap för att belysa historiska och samtida svensk-amerikanska relationer;
 • planera, genomföra och presentera mindre forskningsuppgifter.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • skriftligen och muntligen kritiskt förhålla sig till och problematisera olika teoretiska perspektiv och tillvägagångssätt som presenteras i kurslitteraturen;
 • granska, värdera och analysera historiska och samtida exempel inom svensk-amerikanska relationer.

Innehåll

Kursen innehåller både akademiska och praktiska perspektiv på svensk-amerikanska relationer. Fokus ligger på frågor om hur kontakter mellan Sverige och det område som idag utgör USA sett ut och fungerat från ca år 1000 till idag. Kursen anlägger tvärvetenskapliga perspektiv och tar upp sociala, politiska, ekonomiska och kulturella dimensioner av rörlighet av människor och idéer. Samtida praktiker inom exempelvis kulturarvssektorn, utrikesförvaltningen, företagsvärlden och media diskuteras.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Undervisningsmoment via webbaserade verktyg och plattformar kan förekomma. Aktivt deltagande vid kursens seminarier, föreläsningar, samt vid eventuella studiebesök och digitala moment är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer, samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.
 
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Björklund, Elisabet; Larsson, Mariah Swedish cinema and the sexual revolution : critical essays

  Jefferson, North Carolina: McFarland, cop. 2016

  s. 185-200

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Peter Baldwin, Narcissism of Minor Differences: How America and Europe Are Alike : an Essay in Numbers [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  Tillgänglig för användare inom Uppsala universitet

  Valda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björk, Ulf Jonas “From Nick Carter to Perry Mason: A Historical Perspective on the American Media Presence in Sweden,”

  Ingår i:

  The Swedish-American historical quarterly : formerly The Swedish pioneer historical quarterly

  Chicago: Swedish Pioneer Historical Society, 1982-

  vol. 50 (1999) nr. 3 s. 147-161

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blanck, Dag Swedish-American borderlands : new histories of transatlantic relations [Elektronisk resurs]

  2021

  Tillgänglig för användare inom Uppsala universitet

  Valda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jacobson, Matthew Frye Roots Too [Elektronisk resurs]

  2006

  Tillgänglig för användare inom Uppsala universitet

  Valda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jackson, Erika K. Scandinavians in Chicago : the origins of white privilege in modern America

  Urbana, Illinois: University of Illinois Press, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jackson, Walter “Gunnar Myrdal: America's Swedish Tocqueville"

  Ingår i:

  The Swedish-American historical quarterly : formerly The Swedish pioneer historical quarterly

  Chicago: Swedish Pioneer Historical Society, 1982-

  vol. 50 (1999) nr. 4 s. 205-223

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Westerståhl Stenport, Anna; Lunde, Arne Olav Nordic film cultures and cinemas of elsewhere

  Edinburgh: Edinburgh University Press, [2019]

  s. 42-52

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Krueger, David M. Myths of the Rune Stone : Viking martyrs and the birthplace of America

  Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Clerc, Louis.; Glover, Nikolas; Jordan, Paul Histories of public diplomacy and nation branding in the Nordic and Baltic countries : representing the periphery

  Leiden: Brill Nijhoff, [2015]

  Valda kapitel. E-bok via UUB.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Maribel Morey, White philanthropy: Carnegie Corporation's An American dilemma and the making of a white world order [Elektronisk resurs]

  University of North Carolina Press, 2021

  Tillgänglig för användare inom Uppsala universitet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Mikael The battle for hearts and minds in the high north : the USIA and American Cold War propaganda in Sweden, 1952-1969

  Leiden: Brill, [2016]

  E-bok via UUB.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundén, Rolf “Theodore Dreiser and the Nobel Prize”

  Ingår i:

  American literature

  Durham, N.C.: Duke Univ. Press, 1929-

  vol. 50 (1978) nr. 2 s. 216-229

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schier, Steven “Converging Policies and Politics in the United States and Sweden: How Durable a Trend?”

  Ingår i:

  The Swedish-American historical quarterly : formerly The Swedish pioneer historical quarterly

  Chicago: Swedish Pioneer Historical Society, 1982-

  vol. 65 (2014) nr. 4 s. 183-201

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Steene, Birgitta “The transpositions of a Filmmaker: Ingmar Bergman at Home and Abroad”

  Ingår i:

  Popular communication [Elektronisk resurs]

  2003-

  vol. 19 (2021) nr. 2 s. 80-95

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åsard, Erik “The Limits of ‘Americanization’ in Swedish Politics”

  Ingår i:

  The Swedish-American historical quarterly : formerly The Swedish pioneer historical quarterly

  Chicago: Swedish Pioneer Historical Society, 1982-

  vol. 50 (1999) nr. 3 s. 173-181

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk