Kursplan för AI och filosofi

AI and Philosophy

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT109
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-02-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • ha en förståelse av vad artificiell intelligens är, av hur den tillämpas idag och av hur den kan komma att utvecklas i framtiden
 • ha en förståelse av grundläggande filosofiska frågor om lärande, kunskap och intelligens, och av hur frågor om artificiell intelligens anknyter till dessa filosofiska frågor
 • ha kunskap om vilka etiska och politiska frågor artificiell intelligens aktualiserar och hur man med hjälp av filosofiska teorier och begrepp kan närma sig dessa frågor.

Innehåll

Kursens tema är artificiell intelligens (AI) och de filosofiska frågor som AI aktualiserar. Den tjänar som introduktion både till vad AI är och till olika relaterade filosofiska frågor. Bland klassiska filosofiska frågor som väcks finns frågor om vad intelligens, medvetande, kunskap och förståelse är. Vad krävs för att ett system kan kallas intelligent, eller sägas ha kunskap? Kräver intelligens medvetande? AI ger också upphov till olika etiska frågor: Vilka risker finns med AI och dess utveckling, och hur ska vi se på dessa? Har system med artificiell intelligens moraliska rättigheter?

Sådana frågeställningar är centrala för en förståelse av vad AI är och kan bli, och av vad AI kan betyda för oss i framtiden.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur meddelas här eller i Studium senast fem veckor före kursstart.