Kursplan för Existensfilosofi för nybörjare

Existential Philosophy for Beginners

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT138
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-08-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • identifiera och beskriva teoretiska begrepp som är centrala för existensfilosofin
 • föra resonemang om hur livs- och samhällsfrågor kan förstås i termer av existensfilosofin
 • tillämpa kunskaper om och insikter från existensfilosofin på de fall, problem och exempel som kursen tar upp
 • skriftligt presentera sina kunskaper och insikter på ett kvalificerat sätt
 • kritiskt reflektera över och diskutera de teoretiska perspektiv som existensfilosofin grundar sig i.

Innehåll

I kursen kommer studenten att bekanta sig med, och inhämta kunskap om, existensfilosofiska originalverk, och en översikt av denna filosofiska inriktning. Studenten får på så vis tillfälle att lära sig om grundläggande existensfilosofiska begrepp som: i) frihet, val och väljande; ii) sårbarhet och död; iii) hat och kärlek; iv) individens förhållande till sin omgivning; v) kunskap, visshet, ovisshet och tvivel, samt frågor om tillvarons och det mänskliga livets mening.

Under kursen kommer ett antal samtida kultur- och samhällsfenomen att analyseras från ett existentiellt perspektiv, och visa på perspektivets förutsättningar och räckvidd.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig salstentamen och obligatoriska seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur meddelas här eller i Studium senast fem veckor före kursstart.

Versioner av litteraturlistan