Kursplan för Kunskapsteori

Epistemology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT051
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-02-11
 • Inrättad av: Filosofiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för de viktigaste problemen med Platons definition av kunskap, och de möjliga lösningarna på dessa
 • redogöra för några klassiska skeptiska argument och möjliga svar på dessa
 • redogöra för och analysera Gettierproblemet
 • känna till huvudriktningarna i modern kunskapsteori
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot centrala teorier om kunskap och berättigande.

Innehåll

Denna delkurs ger en översikt över centrala filosofiska frågor rörande kunskap. Vad är egentligen kunskap? Hur kan vi alls veta någonting om världen? Vad finns det för olika slags kunskap? Vad har kunskap för värde? I kursens seminariedel behandlas historiska texter om dessa teman.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen består av inlämningsuppgifter under kursens gång, deltagande i obligatoriska seminarier och av en skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Undervisande lärare gör ett urval bland nedanstående verk. Obligatorisk kurslitteratur meddelas senast fem veckor före kursstart här eller i Studium.

 • Kunskapsteori : en introduktion till vetande, berättigande och sanning Johansson, Lars-Göran; Ekenberg, Tomas; Masterton, George; Remes, Pauliina

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pritchard, Duncan What is this thing called knowledge?

  Fourth edition: London: Routledge, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Williams, Michael Problems of knowledge : a critical introduction to epistemology

  Oxford: Oxford University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst