Kursplan för Metafysik

Metaphysics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • redogöra för innebörden hos ett antal centrala metafysiska begrepp
 • redogöra för ett antal centrala metafysiska frågeställningar och hur de angripits
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot teorier och uppfattningar inom metafysiken.

Innehåll

Inom filosofisk metafysik behandlas frågor om verklighetens grundläggande beskaffenhet. Denna kurs ger en översikt över centrala metafysiska frågor. Vad är tiden? Kunde världen ha varit annorlunda än den faktiskt är? Vilken är relationen orsak-verkan? Har vi någon valfrihet i våra handlingar? Vad gör dig till samma person du var som barn? Varför finns det någonting alls? Finns Gud? Består världen enbart av materiella föremål? Metafysik handlar om sådana grundläggande frågor om verkligheten och oss människor. Den här kursen ger en inledning till metafysiken. Exakt vilka frågor som tas upp kan variera, men stående inslag är frågor om personlig identitet, om fri vilja, och om tiden. I kursens seminariedel behandlas främst historiska texter.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen och deltagande i obligatoriska seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Undervisande lärare gör ett urval bland nedanstående verk. Kurslitteratur meddelas senast fem veckor före kursstart här eller i Studium.

 • Carroll, John W.; Markosian, Ned An introduction to metaphysics

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Conee, Earl Brink; Sider, Theodore Riddles of existence : a guided tour of metaphysics

  New edition.: Oxford, United Kingdom: Clarendon Press, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst