Kursplan för Analytisk kemi II

Analytical Chemistry II

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB101
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive Analytisk kemi I, 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • hitta relevant vetenskaplig information inom området analytisk kemi
 • diskutera och praktiskt tillämpa analytiska metoder baserade på elektrokemi, atomär och molekylär spektroskopi, masspektrometri, kromatografiska metoder samt elektroseparation
 • planera och utföra en fullständig analysprocedur med val av lämplig teknik för att besvara

  analytiska frågeställningar

 • presentera erhållna resultat muntligt och skriftligt på svenska och/eller engelska
 • kontrollera och bedöma kemiska analysers kvalitet
 • utföra laborationsarbete med relevant dokumentation samt risk och

  säkerhetsbedömning

Innehåll

Översikt över den vetenskapliga litteraturen i analytisk kemi. Metodik och praktisk tillämpning av fullständiga analysförfaranden omfattande: provtagning, upplösningsförfarande, extraktion, separationsmetoder, slutbestämning samt utvärdering av resultat. Metodvalidering.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, demonstrationer, projektinriktade laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök.

Kursstart, laborationer, projekt, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas vid slutet av kursen. Tentamen motsvarar 6 hp och i kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 9 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet, laborationer och projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.