Kursplan för Programmeringsteknik II för ämneslärare

Computer Programming II for Teachers

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD726
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-02-16
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2022-03-10
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Programmeringsteknik I eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ämnesstudier i teknik med inriktning mot datateknik för ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda programspråket Python med stöd av verktyg för testning, felsökning och versionshantering, både i form av att skriva egen kod och kunna förklara vad en given kod utför;
 • redogöra för begreppen polymorfi i allmänhet och duck typing i Python och använda dessa begrepp i egen programutveckling;
 • implementera rekursiva lösningar till olika problem;
 • beskriva principen för analys av algoritmers effektivitet och utföra sådan analys av enklare algoritmer;
 • beskriva och använda de grundläggande datastrukturerna lista, hashtabell och träd samt med dessa som grund kunna implementera abstrakta datatyper som stackar, köer, generatorer och avbildningar;
 • beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program;,
 • förbereda och genomföra ett undervisningsmoment relaterat till ett moment i kurs inriktad mot gymnasieelever.

Innehåll

Fortsatt programmering i Python: polymorfi, duck typing, undantag. Begreppen stackar, köer, enkla grafer som listor och träd, hashtabeller, avbildningar i allmänhet med Pythons Dictionary som specialfall. Generatorer med stöd av nyckelordet yield.

Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Felsökning, versionshantering och testning. Analys av asymptotisk tidskomplexitet.

Representera kod som objekt, inklusive lambdauttryck.  Ett mindre ämnesdidaktiskt projekt.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov, inlämningsuppgifter och mindre projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas i examen samtidigt med 1TD722 Programmeringsteknik II.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.