Kursplan för Offentlig ekonomi med miljöekonomiska tillämpningar

Public Economics with Environmental Policy Applications

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE776
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-09-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Minst 52,5 hp från Nationalekonomi A och B samt 15 hp statistik eller matematik.

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • Förklara motiven för offentligt ingripande på marknader
 • Tillämpa grundläggande analysmetoder för studier av offentlig sektor särskilt socialförsäkringssystemet, skattesystemet, organisationen av beslutsfattande i olika nivåer samt för-och nackdelar med privat produktion av offentligt finansierad verksamhet.
 • Känna till de största globala miljöproblemen
 • Ha kännedom om och kunna analysera lämpligheten av olika miljöekonomiska regleringsinstrument och hur de skiljer sig beroende på om problemet är globalt eller nationellt.
 • Ha kunskap om analysverktyg för värdesättning av miljö

Innehåll

Analys av offentlig sektor är central då offentlig sektor griper in i alla delar av ekonomi och utgör nästan 50 procent av Sveriges BNP. Övergripande mål i den offentliga sektorn är effektivitet, välfärdsfördelning och frihet. Vilka samband finns mellan de övergripande målen och de mer konkreta anspråken på rättvisa, vård, utbildning och kommunikationer, för att nämna några uppgifter som den offentliga sektorn tillgodoser? Kursen presenterar analysverktyg, visar hur ekonomer använt analysverktygen och diskuterar konkreta tillämpningar. Den teoretiska bakgrunden är främst den ekonomiska välfärdsteorin som använder sig av mikroteorins begrepp och analysmetoder, men också lärdomar från beteendeekonomi.

En orsak till att fria marknader kan ge en suboptimal fördelning av resurser är miljöföroreningar som ger upphov till negativa externa effekter. Rätt utformad miljöpolitik kan leda till förbättrad effektivitet. Kursen kommer diskutera varför och hur miljö ska analyseras och utvärdera olika åtgärder. Mer specifikt kommer lokala (nationella) miljöproblem och globala (internationella) miljöproblem diskuteras. För analys av lokala miljöproblem presenteras grundläggande verktyg såsom beskattning och utsläppstak samt värdering av miljö och grundläggande kostnad-nytta analys. Även kopplingen till ekonomisk tillväxt kommer tas upp. Globala miljöproblem, såsom klimatförändringar, gör generellt miljöproblem svårare att hantera då det kräver ett samarbete mellan stater. Vi kommer gå igenom de största globala miljöproblemen, vad de drivs av och hur internationell handel påverkar dessa samt analysverktyg i form av s.k. integrated-assessment modeller. Vi kommer även gå igenom verktyg för hantering av globala miljöproblem i form av globala överenskommelser och nationella verktyg.

Kursen behandlar först teoretiska utgångspunkter. Sedan nämnda problemställningar inom miljöekonomi. Därefter analyseras socialförsäkringssystemet, skattesystemet, organisationen av beslutsfattande i olika nivåer samt för-och nackdelar med privat produktion av offentligt finansierad verksamhet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar med inlagda övningsmoment och obligatoriska seminarier.

Skulle någon vara frånvarande från seminariedelen ges möjlighet att komplettera detta under en förutbestämd tid strax efter kursens slut.

Examination

Examinationen består av två moment; en skriftlig tentamen om 5 högskolepoäng och en seminariedel om 2.5 högskolepoäng. Ett sammanfattningsbetyg på hela kursen om 7.5 högskolepoäng ges när båda delmoment är avklarade

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rosen, Harvey S.; Gayer, Ted Public finance

  10. ed.: New York, NY: McGraw-Hill Education, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk