Kursplan för Hundra år av serier på engelska

A Century of Comics in English

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN107
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-10-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • förstå och använda tillämplig terminologi för att undersöka serier och deras beståndsdelar;
 • visa bred kunskap om serier på engelska och deras historia och utveckling;
 • visa förståelse av utvalt relevant kritiskt material;
 • visa kunskap om seriemediets berättartekniska möjligheter och begränsningar;
 • visa inblick i aktuella debatter om mediet;
 • visa förmåga att på huvudsakligen korrekt engelska delta i diskussionen av litterära verk.

Innehåll

Den här kursen är en introduktionskurs i serier och grafiska romaner. Seriernas globala historia kan beskrivas på flera olika sätt och mediets rötter kan spåras långt tillbaka till mycket gamla källor. Som de oftast betraktas idag är serier ett relativt ungt fenomen och vissa seriefigurers påtagliga närvaro i masskulturen är ett ännu yngre, som domineras av framgångsrika amerikanska varumärken. Serier på engelska har emellertid större bredd än så och sedan det sena 40-talet har de behandlat ämnen som krig, rasism, trauma, identitet och dysfunktionella familjer, förutom att visa upp superhjältar och humorserier med djur i rollerna. I den här kursen ligger fokus på angloamerikanska serier, vilket omfattar ett brett urval verk, genrer och framstående skapare. Kursmaterialet inkluderar serier från 1919 och framåt, såväl som kritiska och teoretiska texter.

Undervisning

Undervisning sker online i en kombination av skriftliga moment och virtuella lektioner. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen sker kontinuerligt genom skriftliga redovisningar. Betygsskalan är underkänd, godkänd eller väl godkänd. All examination sker på engelska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Primärtexter

The ISBN number refers to an available edition of the work, but any edition of the text is acceptable, including the two-volume edition of Maus:

Kompletterande material

 • McCloud, Scott Understanding comics : the invisible art

  New York: HarperCollins Publishers, 1994

  The ISBN number refers to one available edition of the work, but any edition of the text is acceptable.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Additional secondary material to be supplied by the teacher.