Kursplan för Skriven engelska för juridikstudenter

Written English for Legal Purposes

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN398
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-10-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha uppvisat goda kunskaper i allmän grundläggande grammatik, samt förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation för allmänna såväl som professionella ändamål inom det valda fackområdet. Studenten ska också ha visat på god förmåga att förstå och reagera på områdestypiska texter.

Vid avslutad kurs ska studenten kunna visa

 • god kunskap om facktypisk vokabulär
 • färdighet i tillämpningen av grammatiska regler i styrd skriftlig produktion
 • kunskap om samt förståelse av stilistiska normer inom fackområdet
 • god förmåga att förstå och reagera på texter inom fackområdet
 • förmåga att skriva korta redovisningar på engelska som lämpar sig för kommunikation i ett professionellt sammanhang
 • kunskap om de vanligaste problemen svenskar möter inom fackspråket som medium i internationella sammanhang

Innehåll

Kursens mål är att utveckla förmågan att i professionella sammanhang uttrycka sig skriftligt med klarhet och precision på ett sätt som ses som effektivt inom det givna fackområdet. En stor del av kursen innehåller träning i kommunikativ tillämpning av språkliga färdigheter i professionell områdesrelevant kommunikation med ett särskilt fokus på skriftlig kommunikation.

Undervisning

I den här kursen genererar studenten själv en stor del av materialet, då textproduktion utgör kursens fokus. Kursen innehåller även läsning av engelskspråkig fack- och sakprosa samt tidskrifts- och tidningstext som delvis behandlas och redovisas i undervisningen i samband med övningar i läsförståelse. Vidare ingår vissa lexikonövningar för att träna allmänt såväl som facktypiskt ordförråd.

Kursen övar förmågan att tillgodogöra sig engelskspråkig facklitteratur och att på engelska presentera sakligt korrekta redogörelser för ett varierat fackspråkligt material. Kursen har löpande bedömning, varför aktivt deltagande är obligatoriskt och samtliga uppgifter måste utföras.

Undervisning sker online. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen sker löpande genom skriftliga hemuppgifter. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Examination sker på engelska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

En student som underkänts i ett visst examinerande moment två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna engelska A1, A2, A4, A6, GLS1, T1 eller HS1.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid minst tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Garner, Bryan A. Legal writing in plain English : a text with exercises

  2. ed.: Chicago, Ill.: The University of Chicago Press, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estling Vannestål, Maria Essential English grammar

  Second edition: Lund: Studentlitteratur, [2016]

  Annan upplaga kan också användas.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kopierat material som förmedlas vid kursstart.