Kursplan för Irisk 1900-talspoesi

Twentieth-Century Poetry in the Irish Language

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KS227
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-09-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • Identifiera huvudsakliga teman, motiv och konventioner inom poesin som skrevs på det irländska språket under 1900-talet.
 • Visa en förtrogenhet med den kulturella bakgrunden till dikternas tillkomst och en förståelse för hur detta sammanhang påverkar enskilda poeters litterära produktion.
 • Diskutera tematisk kontinuitet och förändring i poesi på iriska under perioden.
 • Visa en god förmåga att grunda en litterär analys i själva texten såväl som i textens relation till författaren.
 • Visa en god förmåga att presentera en litterär analys.
 • Visa viss förmåga att hantera och granska kritiskt material.

Innehåll

Denna kurs ger en överblick över poesi på iriska under 1900-talet. Genom Louis De Paors tvåspråkiga upplaga av dikter från perioden, Leabhar na hAthghabála | Poems of Repossession behandlar kursen frågor om tematisk och stilistisk kontinuitet samt uttryck för den iriskspråkiga poetiska traditionens utveckling. Studenterna kommer att skaffa sig kunskaper om centrala teman och konventioner i 1900-talets poesi på iriska, samt en förståelse för hur dessa teman utvecklades och omformulerades under århundradet. Sådana teman omfattar könsdiskurs, postkolonialism och språkpolitik. Viss användning av litteraturteori och sekundärkällor ingår också.

Undervisning

Undervisning på campuskursen: gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska. Undervisningen kan delvis ges med webbstöd.

Undervisning distanskurs: undervisning sker via den Internetbaserade lärmiljön. Ett antal fysiska träffar för gruppundervisning kan tillkomma. Detta anges i så fall i kurskatalogen. Undervisningsspråk är engelska. Kurslitteraturen kommer att vara tvåspråkig: texter på iriska med engelsk översättning.

Examination

Examination campuskurs: examination sker skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.

Examination distanskurs: examination sker skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.

Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • De Paor, Louis Leabhar na hAthghabhála : Poems of repossession : 20th-century poetry in Irish

  Hexham: Bloodaxe Books Ltd, 2016

  Copies are available for purchase at www.cic.ie or for loan from room number 9-1016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat material: urval av sekundärmaterial.