Kursplan för "Gud med oss": Jesajabokens teologi, tolkning och reception

"God with Us": Theology, Interpretation and Reception of the Book of Isaiah

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RG302
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Religionsvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-12-14
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Bibelvetenskap B2GTs, 15 hp eller Bibelvetenskap B2i, 15 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan utgöra fristående kurs

Kursen kan ingå i Kandidatprogram i religionsvetenskap, 180 hp

Kursen kan ingå i Religionsvetenskapliga program, 210 hp

Kursen kan ingå i lärarprogrammet

Kursen kan tillgodoräknas som delkurs (temakurs) på följande kurser inom ämnesområdet bibelvetenskap: C2GTs, C2i

Mål

Kursen vänder sig till studerande som har läst bibelvetenskap med inriktning mot Gamla testamentet och vill studera Jesajaboken utifrån dess historiska kontexter. Kursens syfte är att de studerande skall få övning i exegetisk analys samt tillägna sig fördjupade insikter om Jesajaboken och dess tolkningshistoria. Kursen erbjuder också studenter som läst hebreiska tillfälle att öva sina språkkunskaper genom att läsa delar av texten på grundspråk.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

 • reflektera kring Jesajabokens tillkomst och dess olika genrer.
 • översiktligt redogöra för Jesajabokens innehåll och tematik.
 • redogöra för tidshistoriska och andra kontextuella omständigheter som kan ha relevans för tolkningen av Jesajaboken.
 • redogöra för och diskutera några huvudpunkter i aktuell exegetisk debatt kring Jesaja, bl.a. rörande relationen mellan bokens tre delar.
 • diskutera olika tolkningar av texter ur Jesajaboken
 • jämföra och diskutera olika tolkningstraditioner, t.ex. avseende judiska och kristna tolkningar av Jesaja 53 genom historien.
 • tillämpa exegetiska metoder i analys av textavsnitt ur Jesajaboken.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar som behandlar Jesajabokens tillkomst, genre och tematik, huvudpunkter i aktuell exegetisk debatt kring denna bibelbok, samt viktiga aspekter av dess tolknings- och utläggningshistoria inom judisk och kristen tradition. Vid ett antal obligatoriska seminarier går sedan kursdeltagarna tillsammans igenom avsnitt ur Jesajaboken och diskuterar möjliga tolkningar med hjälp av vetenskaplig kommentar. Särskilt uppmärksammas hur olika tolkningstraditioner inom judendom och kristendom relaterar till texten. Under seminarieserien lägger varje kursdeltagare fram en skriftlig interpretation.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Viss undervisning på engelska kan förekomma. Vid ett mycket litet studentantal kan angivna undervisningsformer komma att ändras till självstudier.

Examination

Examinationen på kursen genomförs i form av skrivning (3,5 hp), skriftlig interpretation och presentation (2 hp) och obligatoriska seminarier (2 hp).

Seminarier betygssätts med U­-G. Samtliga övriga examinatoriska moment betygssätts med U-G-VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från de angivna examinationsformerna och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphör eller genomgår större förändringar ges tre examinationstillfällen enligt denna kursplan under tre terminer. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan examination ske även senare.

Övriga föreskrifter

God färdighet i att läsa engelska förutsätts. Studenten förutsätts under hela kursen arbeta självständigt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Bibeltexter enligt lärarnas anvisningar.

 • Tiemeyer, The Oxford Handbook of Isaiah [Elektronisk resurs]

  Oxford University Press, 2020

  I urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sawyer, John F. A. Isaiah through the centuries

  Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, [2018]

  I urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sawyer, John F. A. The fifth gospel : Isaiah in the history of Christianity

  Cambridge: Cambridge University Press, 1996

  281 sid.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artikelkompendium

  Obligatorisk