Kursplan för Introduktionskurs i persiska

Introductory Course in Persian

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR122
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-09-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen tillhör biområdet persiska.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen språkvetenskaplig terminologi
 • redogöra för begreppen kongruensböjning och komparation 
 • i svensk text identifiera ordklasser och satsdelar
 • i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser
 • redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
 • läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal
 • översätta elementära texter till svenska
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska.

Innehåll

Kursens ger en introduktion till modern nypersiska (alfabet, fonologi, grundläggande morfosyntax) samt grundläggande kännedom om det persiska språkets historia.

Undervisning

Kursen ges helt på distans med kontinuerlig support via email. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker i form av ett skriftligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Persiska A (5JR101).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.