Kursplan för Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani)

Introductory Course in Southern Kurdish (Sorani)

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD132
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-08-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-03-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi
 • redogöra för kurdiska språkets utbredning och dialektindelning samt språkets ställning inom de iranska och indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i sorani-kurdiskans ortografi, fonologi och elementära morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den sorani-kurdiska skriften
 • läsa elementära texter på sorani-kurdiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära sorani-kurdiska texter med hjälp av lexikon
 • översätta enkla sorani-kurdiska skönlitterära texter till svenska
 • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk.

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs i sydkurdiska och innehåller även en översikt över det kurdiska språket, dess dialekter och dess litteratur.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad distanskurs med kontinuerlig support. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig sluttentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med Kurdiska A (5KD101).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nätbaserat kursmaterial

Nätbaserat kursmaterial med texter och ordlistor samt grammatisk översikt.