Kursplan för Introduktion till hindi

Introduction to Hindi

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HD001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-09-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Utbildningen syftar till att ge en orientering om hindispråkets allmänlingvistiska och sydasiatiska kontext. Bakgrundskunskaper för en fortsatt inlärning av hindispråkets fonetik och grammatik samt viss läs- och skrivfärdighet erhålls liksom kunskaper om den historiska och kulturella bakgrunden till dagens Indien.

Delkurs 1, Hindigrammatik samt muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi I, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i hindis grammatik, speciellt dess fonologi och morfologi, samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen språkvetenskaplig terminologi
 • redogöra för hindis ljudsystem
 • beskriva huvuddragen i hindis formlära
 • behärska enkla verbkonstruktioner på hindi
 • läsa, skriva och transkribera devanagari
 • formulera enkla meningar på hindi
 • behärska den grammatiska terminologin för att beskriva hindi.

Delkurs 2, Hindigrammatik samt muntlig och skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge en fördjupning inom hindis grammatik och ordförråd samt muntlig och skriftlig kommunikation.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översätta enkla texter till och från hindi med hjälp av lexikon
 • läsa upp enkla hinditexter på devanagari obehindrat
 • grammatiskt analysera enkla prosatexter på hindi.

Innehåll

Delkurs 1: Hindigrammatik samt muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi I (7,5 hp)

Inledning till allmän grammatik och fonetik. Hindis ljudsystem, devanagariskriften, transkripton av devanagari. Grunderna i hindis morfologi och introduktion till syntax genom analys och övning av enkla syntaktiska konstruktioner.

Delkurs 2: Hindigrammatik samt muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi II (7,5 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande

för genomförande av kursen. Vid lektionsundervisning med språkliga moment krävs en god förberedelse inför och aktiv

medverkan vid varje lektionstillfälle.

Examination

Examination sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga prov inom ramen för undervisningen samt genom skriftliga prov efter varje moments avslutning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur Hindi

Kursen ingår i en samläsning med Hindi A.

Allmän fonetik och grammatik