Kursplan för Kurdiska A

Kurdish A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD101
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-03-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Mål

Delkurs 1: Grammatik och texter, sorani (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi
 • redogöra för kurdiska språkets utbredning och dialektindelning samt språkets ställning inom de iranska och indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i sorani-kurdiskans ortografi, fonologi och elementära morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den sorani-kurdiska skriften
 • läsa elementära texter på sorani-kurdiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära sorani-kurdiska texter med hjälp av lexikon
 • översätta enkla sorani-kurdiska skönlitterära texter till svenska
 • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, sorani (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översätta enkla meningar från svenska till sorani-kurdiska och vice versa
 • skriva en text med arabisk skrift och läsa upp den
 • ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild
 • på sorani-kurdiska aktivt behärska ett basordförråd som innefattar hälsningsfraser, släktrelationer, yrkesbeteckningar, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi och idiomatiskt korrekt kommunicera om dessa ämnen.

Delkurs 3: Kurdistans socio-politiska historia och religioner (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • beskriva grunddragen i Kurdistans äldre historia
 • beskriva den  politiska utvecklingen i Kurdistan efter 1500-talet fram till modern tid
 • beskriva den religiösa situationen i Kurdistan
 • redogöra för islams grundläggande troslära och historia.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter, sorani (15 hp)

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, sorani (7,5 hp)

Delkurs 3: Kurdistans socio-politiska historia och religioner (7,5 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och texter, sorani (15 hp)

Examination sker i form av en skriftlig sluttentamen.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, sorani (7,5 hp)

Examination sker i form av en skriftlig och en muntlig sluttentamen.

För betyg G krävs G på samtliga moment, för betyg VG krävs G på den muntliga sluttentamen och VG på den skriftliga sluttentamen.

Delkurs 3: Kurdistans socio-politiska historia och religioner (7,5 hp)

Examination sker i form av en skriftlig hemtentamen.

För betyg VG för hela kursen krävs VG på 22.5 hp

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani) (5KD132).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Allmän fonetik och grammatik

Delkurs 1: Grammatik och texter - 1

Kurdisk grammatik, Kurdiska texter: kurskompendium

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Kurskompendium

Delkurs 3: Grammatik och texter - 2

Kurskompendium, Kurdiska texter

Delkurs 4. Kurdistans sociopolitiska historia samt religioner

 • Nordberg, Michael Asiens historia : från forntiden till 1914

  Stockholm: Natur och kultur, 1971

  (Kan köpas från Bokbörsen, antikvariat, eller lånas på bibliotek.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Amanat, Abbas Iran : a modern history

  New Haven: Yale University Press, [2017]

  (Finns på www.bokus.com)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stansfield, Gareth R. V.; Shareef, Mohammed The Kurdish question revisited

  London: Hurst & Company, 2017

  Leezenberg, Michiel, ‘Religion among the Kurds: Between Naqshbandi Sufism and IS Salafism', in Stansfield Gareth and Shareef, Mohammed (eds.), The Kurdish Question Revisited, London: Hurst and Company, 2017, pp. 33-46.

  Se bibliotekets söktjänst

 • McDowall, David A modern history of the Kurds

  3rd. rev. ed.: London: I. B. Tauris, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrigt material tillkommer digitalt.