Kursplan för Global amerikansk historia

Global American History

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN752
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-09-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  USA-kunskap A1 eller 30 hp inom humaniora/samhällsvetenskap

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna redogöra för och analysera huvuddragen i de globala och transnationella processer som format amerikansk historia
 • kunna visa förståelse för hur transnationella vetenskapliga teorier och perspektiv påverkat tolkningen av amerikansk historia
 • kunna visa förmåga att kritiskt reflektera kring olika teorier och perspektiv som presenteras i kurslitteraturen

Innehåll

Kursen behandlar USA:s historia ur globala och transnationella perspektiv. I fokus står teman som imperialism och territoriell expansion, USA:s kulturella, ekonomiska, politiska, och militära inflytande på omvärlden, och hur omvärlden har förhållit sig till USA.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Virtuella möten kan förekomma. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen sker genom muntliga och skriftliga uppgifter samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

 

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

 

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

 

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen USA-kunskap B1 eller med kursen Amerikansk historia II (5EN722).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Gabaccia, Donna R. Foreign relations : American immigration in global perspective

  Princeton, N.J.: Princeton University Press, c2012.

  Finns som e-bok via UUB.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hoganson, Kristin L. The heartland : an American history

  New York: Penguin Books, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holsti, Ole R To see ourselves as others see us : how publics abroad view the United States after 9/11

  2008

  Finns som e-bok via UUB.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Immerwahr, Daniel How to Hide an Empire : a Short History of the Greater United States

  London: The Bodley Head, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skannat material och onlinekällor kan tillkomma.