Kursplan för Biofysikalisk kemi

Biophysical Chemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB468
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-04-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp varav 60 hp kemi inklusive 10 hp biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de olika interaktioner som är viktiga vid bildning av strukturer i biologiska system och hur termodynamiska parametrar kan mätas.
 • redogöra för grundläggande begrepp inom statistisk termodynamik och molekylsimulering samt tillämpa detta på makromolekylära system.
 • redogöra för strukturer och funktioner hos biologiska membraner, samt modellsystem och relevanta metoder för studier av dessa.
 • förklara och tillämpa metoder för bestämning av funktionell molekylmassa för biologiska makromolekyler i lösning samt bestämning av jämvikts- och hastighetskonstanter för makromolekyl-ligandinteraktioner.
 • tillämpa spektroskopiska metoder för att studera strukturer och funktioner i biologiska system

Innehåll

Biologiska makromolekylers struktur. Statistisk termodynamik speciellt applicerad på biologiska system, makromolekyler i lösning, konformationsjämvikter, membranjämvikter, ligandbindning och kooperativitet. Mikrokalorimetri. Membranstrukturer. Metoder för att studera jämviktsläge och hastighet för association-dissociationsförlopp. Membranproteiner och membrantransport. Spektroskopiska metoder: UV-vis spektroskopi,fluorescens, EPR, och NMR med biokemisk inriktning. Fysikaliska metoder för studier av biologiska makromolekylers interaktion. Transportprocesser med relevans i biologiska system och experimentell biokemi. Bestämning av funktionell molekylmassa i lösning med spridningsmetoder och sedimentation. ​Molekyldynamik och Monte-Carlo-simulering.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer samt projektarbeten med presentationer. Kommunikationsträning integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Van Holde, Kensal Edward; Johnson, W. Curtis; Ho, Pui Shing Principles of physical biochemistry

  2. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International/Prentice Hall, cop. 2006

  Använd alltid den senaste upplagan

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Eighth edition: New York, NY: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Använd alltid den senaste upplagan

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan