Kursplan för Fasta tillståndets fysik F

Solid State Physics F

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM013
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp inom naturvetenskap/teknik. Teknisk termodynamik ska vara genomgången. Kvantfysik ska vara genomgången eller läsas parallellt.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara de grundläggande begrepp och modeller som används för att beskriva kristallina ämnens uppbyggnad och deras termiska, elektroniska och optiska egenskaper,
 • använda fysikaliska modeller för att utföra beräkningar av kristallina ämnens egenskaper,
 • översiktligt redogöra för något tillämpningsområde av de fenomen som behandlas i kursen.

Innehåll

Exempel på tillämpningar. Periodiska systemet, kristallers uppbyggnad: Gitter, kristallstruktur, reciprokt gitter och Brillouinzoner. elektron-, röntgen-, och neutron diffraktion. Fononer, tillståndstäthet, specifik värme, värmeledningsförmåga. Elektronteori: Frielektronmodell, grundläggande bandteori för 2D och 3D material. Metaller, halvledare, elektrisk ledningsförmåga, dopning, pn-övergångar och dess tillämpningar.

Laborationer: Kristallstruktur och gittervibrationer, elektronbandstruktur, halvledare.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.