Kursplan för Kazakiska

Kazakh

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU132
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursens syfte är att ge en översikt över kazakiskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen, kazakiskans ljud-, form- och satslära samt grundläggande färdigheter i läsning och översättning av kazakiska och att använda kazakiskans skriftsystem.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för kazakiskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen
 • beskriva huvuddragen i kazakisk ljud- och formlära
 • beskriva morfofonologiska regler i kazakiska
 • läsa upp elementära texter på kazakiska med ett begripligt uttal

färdighet och förmåga

 • använda det kazakiska skriftsystemet
 • bilda böjningsformer av kazakiska substantiv, pronomina, adjektiv och verb
 • använda enklare kazakiska grammatiska konstruktioner
 • identifiera ordklasser och analysera ordformer i valda elementära texter på kazakiska
 • översätta enkla kazakiska texter

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över typologiska likheter och olikheter mellan kazakiska och engelska/svenska.

Innehåll

Kursen ger en inledning till kazakiskans skriftsystem, grammatik samt grundläggande färdigheter i praktisk språkanvändning. Kursen ger en översikt över kazakiskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. avslutande skriftlig hemuppgift. 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur för Kazakiska

Titel:

Koç, K. et al. (eds) 2003. Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü [Akçağ Yayınları 489, Sözlük 13]. Ankara: Akçağ.

Ett urval av kazakiska texter tillhandahålles av kursledaren.

Annat undervisningsmaterial kan tillhandahållas av kursledaren.