Kursplan för Moderna turkiska språk

Modern Turkic Languages

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU133
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om den turkiska språkfamiljen, de moderna turkiska språken och deras historiska utveckling. Vidare syftar kursen till att ge en översikt över den kulturella, religiösa och politiska situationen i de länder där de moderna turkiska språken talas.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för språkgrupperna och positionera enskilda turkiska språk inom den turkiska språkfamiljen
 • redogöra för de moderna turkiska språkens historiska utveckling
 • redogöra för huvuddragen i de moderna turkiska språkens grammatik och ordförråd
 • översiktligt beskriva språkkontakt mellan moderna turkiska språk och med icke-turkiska språk
 • ge en översikt över skriftsystemen som används för att skriva moderna turkiska språk
 • ge en översikt över de moderna turkiska språkens demografi med avseende på antal talare och språkens möjlighet att överleva
 • beskriva kultur och religion bland de grupper som talar moderna turkiska språk idag
 • beskriva den nuvarande politiska situationen i de länder där moderna turkiska språk talas.

Innehåll

Kursen omfattar studier i klassifikation och beskrivning av moderna turkiska språk. Dessutom ges en introduktion till kultur och religion i den turkisktalande gruppen samt den aktuella politiska situationen i de länder och områden där turkiska språk talas. Kursen innehåller också träning i generiska färdigheter som att presentera och kritiskt diskutera vetenskapliga ämnen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande betydelse för arbetet på kursen.

Examination

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. ett PM
 2. muntlig presentation
 3. avslutande skriftlig hemuppgift. 

Betygsskalan för moment 1 och 2 är U-G. Betygsskalan för moment 3 är U-G-VG. För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 3.

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Deny, Jean Philologiae Turcicae fundamenta

  Wiesbaden: Steiner, 1959-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johanson, Csató, Lars, Éva Ágnes The Turkic languages

  London: Routledge, 2006

  Obligatorisk

Annat undervisningsmaterial kan tillhandahållas av kursledaren.