Kursplan för Turkfolkens historia

History of the Turkic Peoples

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU135
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i turkfolkens politiska historia samt regionernas kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • översiktligt beskriva de tidiga turkfolken i Asien och Europa under förislamisk tid
 • översiktligt beskriva de nomadiska imperiernas utveckling och deras förhållande till den närliggande bofasta civilisationen
 • översiktligt beskriva turkfolkens historiska utveckling under mongolerna
 • översiktligt beskriva den historiska och politiska utvecklingen i Centralasien i förhållande till andra politiska formationer i regionen
 • lista huvudlinjerna i det osmanska rikets utveckling under dess tidiga perioder
 • översiktligt beskriva den politiska utvecklingen under det osmanska rikets senare perioder
 • översiktligt beskriva republiken Turkiets grundande och utveckling under dess tidiga perioder
 • lista huvudlinjerna i den politiska och sociala situationen i republiken Turkiet
 • ge exempel på de turkiska folkens kristianisering och islamisering

färdighet och förmåga

 • planera och genomföra en mindre uppgift
 • söka, samla och analysera olika typer av texter relaterade till turkfolkens historia, kultur och samhällsutveckling
 • skriva sammanhängande akademiska texter
 • använda ett adekvat referenssystem

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera och problematisera olika perspektiv på historiska fenomen och processer som framförs i kurslitteraturen
 • jämföra historiska skeenden med samtida händelser.

Innehåll

Kursen omfattar studier i turkfolkens tidiga och moderna politiska historia samt genomgång av regionernas kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden. Därtill ges en grundläggande introduktion till historievetenskaplig metod. Kursen innehåller också träning i generiska färdigheter som att skriva koherent akademisk text samt kritiskt tänkande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

 1. ett PM
 2. nätbaserat skriftligt slutprov. 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2. Betygsskalan för moment 1 är U-G. Betygsskalan för moment 2 är U-G-VG.

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur för Turkfolkens historia

 • Howard, Douglas A. A history of the Ottoman Empire

  Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Soucek, Svatopluk A history of inner Asia

  New York: Cambridge University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zürcher, Erik Jan Turkey : a modern history

  New ed.: London: Tauris, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Golden, Peter B. An introduction to the history of the Turkic peoples : ethnogenesis and state formation in medieval and early modern Eurasia and the Middle East

  Wiesbaden: Harrassowitz, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sinor, Denis The Cambridge history of early Inner Asia

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990

  Se bibliotekets söktjänst