Kursplan för Turkiska: fortsättningskurs

Turkish: Intermediate Course

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU217
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Turkiska språk 1 eller Turkiska: grundkurs, 22,5 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade färdigheter och kunskaper i det samtida turkietturkiska litteraturspråkets grammatik samt fördjupade färdigheter i det talade och skrivna standardspråket.

 

Delkurs 1. Turkietturkisk grammatik med textläsning 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 

kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp i det samtida turkietturkiska litteraturspråkets grammatik
 • sammanfatta texterna muntligt och skriftligt på turkietturkiska. 

färdighet och förmåga

 • läsa och översätta turkietturkiska skönlitterära texter och sakprosa
 • förklara texterna språkligt och innehållsligt och analysera dem med lingvistiska metoder
 • använda ett turkietturkisk-engelskt/svenskt lexikon
 • förklara idiomatiska uttryck i turkietturkiskan och översätta till korrekt svenska
 • översiktligt jämföra syntaxen i turkiska meningar och deras svenska översättning i en parallellkorpus 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • översiktligt och kritiskt reflektera över typologiska likheter och olikheter mellan turkietturkiska och svenska
 • värdera och kritiskt tolka information i litteratur och andra källor. 

Delkurs 2. Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 

färdighet och förmåga

 • aktivt behärska ett ordförråd omfattande ca 2000 ord
 • skriva en grammatiskt och idiomatiskt korrekt kort text på turkiska om ett givet ämne
 • använda de vanligaste uttrycken på turkietturkiska och översätta dem till svenska
 • samtala om ett givet ämne på turkietturkiska
 • översätta utvalda texter från turkietturkiska till svenska utan lexikon
 • översätta meningar från svenska till turkietturkiska utan lexikon. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för praktisk språkanvändning.

Innehåll

Delkurs 1. Turkietturkisk grammatik med textläsning 7,5 hp

Fördjupat studium av turkietturkisk grammatik samt läsning, analys och översättning av enklare turkietturkiska texter. Tillämpning av kunskaper om skönlitteratur och sakprosa.

 

Delkurs 2. Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp

Övningar i att uttrycka sig på modern turkietturkiska i tal och skrift.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinationer. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande betydelse för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1. Turkietturkisk grammatik med textläsning 7,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. avslutande skriftlig hemuppgift 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

 

Delkurs 2. Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. avslutande muntligt slutprov. 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

 

För betyget G på hela kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Turkiska språk 2 (5TU216). Kursen kan kompletteras med kursen Moderna turkiska språk (5TU133) och Turkiska litteraturer (5TU137) och motsvarar då Turkiska språk 2 (5TU216).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Turkietturkisk grammatik med textläsning och Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkie

Delkurs 1 och delkurs 2

 • Öztopçu, Kurtuluş Elementary Turkish. A Complete Course For Beginners

  Santa Monica, California and Istanbul, 2015

  Obligatorisk

 • Kerslake, Göksel, Celia, Aslı Turkish : Comprehensive grammar

  London: Routledge, 2010

  Obligatorisk

 • İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce

  Redhouse. Istanbul., 1994

  Obligatorisk

 • • Svenskt-turkiskt lexikon. Lexin. Språklexikon för invandrare.

  Skolverket, 2002

  http://lexin.nada.kth.se/sve-tur.shtml

  Obligatorisk

Ett urval av turkietturkiska texter tillhandahålles av kursledaren.

Annat undervisningsmaterial kan tillhandahållas av kursledaren.