Kursplan för Turkiska litteraturer

Turkic Literatures

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU136
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i turkiska litteraturer, deras utmärkande drag och deras typiska muntliga och skriftliga genrer.

 

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för förändring och utveckling inom de turkiska litteraturerna från ca. 700 v.t.
 • ge en översikt över de forn- och medelturkiska periodernas litteraturer
 • ge en översikt över turkfolkens muntliga litteraturer
 • ge en översikt över den moderna turkietturkiska litteraturen
 • redogöra för olika litterära genrer samt namnge viktiga verk inom olika genrer
 • redogöra för viktiga författares liv och litterära verk

Innehåll

Kursen omfattar studier i turkfolkens tidiga och moderna litteraturer samt genomgång av typiska muntliga och skriftliga genrer. Turkspråkig litteratur läses i översättning. Studier av vissa texter i original kan förekomma.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande betydelse för arbetet på kursen.

Examination

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. ett PM
 2. muntlig presentation
 3. avslutande skriftlig hemuppgift. 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 3. Betygsskalan för moment 1 och 2 är U-G. Betygsskalan för moment 3 är U-G-VG.

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Deny, Jean Philologiae Turcicae fundamenta

  Wiesbaden: Steiner, 1959-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Çağatay, Ergun; Kuban, Doğan The Turkic speaking peoples : 2000 years of art and culture from inner Asia to the Balkans

  Munich: Prestel, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Halman, Talât Sait Contemporary Turkish literature : fiction and poetry

  London: Associated University Press, cop. 1982

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Silay, Kemal An anthology of Turkish literature

  Bloomington, Ind.: Indiana Univ., cop. 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annan kurslitteratur och övningar tillhandahålles av kursledaren.