Kursplan för Digital skulptering för spel 1

Digital Sculpting for Games 1

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD525
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2022
 • Behörighet: Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.
Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Mål

Kursen introducerar studenten till digital skulptering med ett fokus på dess tillämpning i digitala spel. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Skapa högupplösta skulpturer med tillämpning av både praktisk och teoretisk förståelse av den digitala skulpteringsprocessen.
 • Utvärdera och balansera topologi i kontexten av högupplösta 3D-skulpturer såväl som uppvisa färdighet i hanteringen av dessa.
 • Uppvisa en praktisk förståelse av textureringsprocessen i relation till ett högupplöst skulpteringsarbetsflöde.

Innehåll

Kursen är en introduktion till digitala skulpteringsmetoder med en inriktning mot miljöer. Baserat på koncept och teori från 3D-modellering såsom topologi, vertriser och edges utvecklar studenten en förmåga att förstå och applicera dessa koncept i kontexten av ett högupplöst skulpteringsworkflow. Kursen är upplagd med praktiska övningar och uppgifter med ett fokus på att implementera den teoretiska delen i produktion.

Undervisning

Distansstudierna genomförs såväl individuellt som i grupp. Distansundervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Examination sker i form av praktiska uppgifter och muntliga presentationer som beskriver sambandet mellan teori, metod och designresultat. Kursen examineras med två moduler, 3.5 hp och 4 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt kursen 3D-modellering och visualisering med ZBrush, 5SD500 och 5SD501, och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.