Kursplan för Turkiska språk 3A

Turkic Languages 3A

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU317
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Turkiska språk 1, 30 hp, och minst 22,5 hp från Turkiska språk 2

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översätta och redogöra för innehållet i turkietturkiska nyhetsartiklar ur dagspress (en del texter kan ersättas med texter på ett annat turkiskt språk)
 • läsa och översätta turkietturkiska skönlitterära texter (en del texter kan ersättas med texter på ett annat turkiskt språk)
 • föra en konversation på turkietturkiska med turkietturkiska modersmålstalare om aktuella händelser och samhällsförhållanden
 • skriva brev och redogörelser på turkietturkiska
 • översiktligt redogöra för Turkiets historia, litteratur och geografi samt olika kulturer och levnadssätt i landet.

Innehåll

Studier under en termin vid ett universitet i Turkiet eller i Cypern som Uppsala universitet har studentutbytesavtal med för den avsedda terminen. Studierna avser 30 hp språkstudier och undervisningen sker på turkiska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I vissa delkurser ingår även grupparbeten/individuella arbeten med muntliga och skriftliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande betydelse för arbetet på kursen och det krävs närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Examination sker i form av fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter, samt muntliga och skriftliga slutprov (inom ramen för undervisningen vid värduniversitetet).

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid sidan av ordinarie ansökningsförfarande i Sverige krävs också en separat ansökan till värduniversitetet. Denna ansökan administreras av Institutionen för lingvistik och filologi.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.