Kursplan för 1900-talets mode och miljöer

Fashion and Interior Design of the 20th Century

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV817
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-20
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2021-11-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper i 1900-talets mode- och interiörhistoria samt ha kunskaper om de sociala och kulturella normer och värderingar som bidragit till att skapa olika ideal och stiluttryck. Studenten ska självständigt och kritiskt kunna genomföra och kommunicera analyser och tolkningar av mode och miljöer från ovanstående period. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, museer och media samt som grund för vidareutbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Innehåll

Kursen är kronologiskt och tematiskt uppbyggd. 1900-talet studeras ur såväl ett konst- som modehistoriskt perspektiv. Förhållandet mellan kropp, kläder och interiörer analyseras utifrån olika teman som relationen mellan offentligt och privat, sociala hierarkier och maktstrukturer samt aspekter på konsumtion, genus, självbild och identitet. Svenska miljöer studeras här utifrån en internationell bakgrund.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studentens interaktion med lärare och andra studenter i fokus. Till detta kommer metodövningar i form av chattseminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i diskussionsfora samt skriftlig tentamen. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.