Kursplan för Konstvetenskap A: tematisk

Art History A: Thematic

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV801
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2021-11-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten på grundläggande nivå kunna beskriva och identifiera bild, arkitektur och gestaltad miljö i västerlandet från antiken till nutid. Studenten ska också kunna analysera, tolka, presentera och diskutera inom ämnesområdet förekommande objekt.

Innehåll

Kursen består av fyra moment. Moment 1 ger en kort översikt av konst- och bildhistoria i västerlandet från antiken till och med idag. Översiktskursen utgör en grund för studierna i konstvetenskap och fungerar som en introduktion till ämnet. Moment 2, 3 och 4 utförs av tematiskt ordnade kurser som ger fördjupade kunskaper inom det konstvetenskapliga fältet.

Moment 1: Konst- och bildhistorisk översiktskurs, 7,5 hp

Moment 2: Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum, 7,5 hp

Moment 3: Tematisk fördjupning I, 7,5 hp

Moment 4: Tematisk fördjupning II, 7,5 hp

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar, stadsvandringar och exkursioner.

Examination

Moment 1-2 examineras fortlöpande genom deltentamina, muntliga eller skriftliga, som sammanvägs till ett slutbetyg på momentet. Moment 3-4 examineras genom skriftlig eller muntlig tentamen. Som betyg på kursens moment samt kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursen består av fyra delmoment som också ges som fristående 7,5 hp kurser. Kursen "Konst- och bildhistorisk översiktskurs" ges som delkurs 1 varje läsår. Kursen "Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum" ges som delkurs 2 varje läsår. Utöver dessa kurser ges olika temakurser varje läsår. Kurser som även ingår beroende på läsår är "Klassicismer i bild och byggnad", "Dröm och utopi, medeltiden i 1700-1800-talens bild och arkitektur".

MOMENT 1: Konst- och bildhistorisk översiktskurs, 7,5 hp

För kurslitteratur för de tematiska kurserna hänvisas till respektive kursplan.

MOMENT 2: Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

För kurslitteratur för de tematiska kurserna hänvisas till respektive kursplan.

MOMENT 3-4

För kurslitteratur för de tematiska kurserna hänvisas till respektive kursplan.