Kursplan för Konst- och bildhistorisk översiktskurs

Art and Image Historical Survey Course

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV807
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-11-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår som ett moment i konstvetenskap A: tematisk, 5KV801, men kan även läsas som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna identifiera och karakterisera konstverk och visuellt material från de stora kulturperioderna i västerlandets konsthistoria samt ha grundläggande kännedom om dessa perioder. Studenten ska också ha basala kunskaper om konstvetenskapen som ämnesområde och ha tillägnat sig grunderna i beskrivning och analys av bilder och föremål.

Innehåll

Kursen behandlar västerlandets konst och visuella kultur i kort form med fokus på identifikation av och grundläggande karakteristik av de olika perioderna. Utöver detta ingår övningar som syftar till att ge grundläggande färdighet i att kommunicera i tal och skrift om bilder och föremål. I dessa övningar integreras också inslag som ger en grundläggande förståelse för konstvetenskapen och dess plats inom akademin.

Undervisning

Inom kursen förekommer föreläsningar, seminarier, kortare egna uppgifter, museibesök, stadsvandringar och exkursioner. Förutom lärarledda moment ingår också sådana där studenten själv ska uttrycka sig i tal och skrift.

Examination

Examination sker i form av skriftliga uppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs även deltagande i övningar och seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.