Kursplan för Dräkt- och interiörhistoria

History of Dress and Interiors

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV810
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2021-11-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap om de olika ideal som präglat synen på människokroppen, klädedräkten och inredningskonsten under olika historiska epoker. Genom studier av sambandet mellan skönhetsideal, dräktskick, konst- och interiörhistoria ska studenten ha kunskap om de sociala och kulturella normer som präglat olika kulturhistoriska miljöer under perioden 1500-1900. Studenten ska självständigt och kritiskt kunna genomföra och kommunicera analyser och tolkningar av kulturhistoriskt material från ovanstående period, samt ha förståelse för hur val av perspektiv utifrån klass och genus påverkar vår förståelse av historiska epoker. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, muséer och media samt som grund för vidare utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Innehåll

Kursen är kronologiskt och tematiskt upplagd. Varje tidsepok studeras ur såväl ett konst- som dräkthistoriskt perspektiv. Förhållandet mellan kropp, kläder och interiörer analyseras utifrån olika teman som diskrepansen mellan offentligt och privat, sociala hierarkier och maktstrukturer, aspekter på genus, självbild och identitet. Svenska miljöer studeras här utifrån en internationell bakgrund.

Moment 1. 1500-talets hovkultur, 4,5 hp
Moment 2. Yppighet och prakt under 1600-talet, 9 hp
Moment 3. 1700-talets mode och miljöer, 9 hp
Moment 4. Borgerlig kultur, industrialism och nationalromantik under 1800-talet, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studentens interaktion med lärare och med andra studenter i fokus. Till detta kommer metodövningar i form av chattseminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i diskussionsfora och genom skriftlig tentamina. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.