Kursplan för Landskapsbildens historia

The History of Landscape Imagery

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV816
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-20
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2021-11-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för vad som utmärker västerländska landskapsbilder under olika perioder från medeltiden fram till idag. Studenten ska vidare kunna sätta landskapsbilderna i relation till samtida behov och föreställningar inom kultur och samhälle.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i den västerländska landskapsbildens uppkomst i sen medeltid och följer sedan dess fortsatta utveckling fram till våra dagar. Kursen behandlar vidare hur övergripande samhälleliga och kulturella fenomen som urbanisering, modernitet och skapandet av nationalstater inverkat på uppfattningen av landskap och på landskapsbilder. Landskapsbilden som fenomen problematiseras och sätts i relation till växlande användningar.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Undervisningen meddelas i form av chattseminarier och introducerande texter och anvisningar. Annan kontakt med läraren, till exempel via telefon, mail eller forum kan också förekomma i mån av behov.

Examination

Skriftlig tentamen. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.