Kursplan för Den samtida stadens liv och form

The Life and Form of the Contemporary City

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV813
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2021-11-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • ha en grundläggande förståelse för hur den samtida staden planeras och utformas,
 • kunna förstå hur lagstiftning och kommunal planeringsprocess påverkar staden,
 • kunna veta vilka de övergripande styrinstrumenten är och var man kan hitta vidare kunskap,
 • kunna förstå staden som en process, där stadsbor och det planerade rummet samverkar.

Innehåll

Kursen förmedlar kunskap om den samtida svenska stadens gestaltning och planering samt hur planeringsprocesser och lagstiftning påverkar stadsrummet och dess liv. Den ger också kunskap om stadslivet och hur det påverkar och påverkas av den byggda och planerade miljön. Kursen diskuterar också offentlig konst och street art. I kursen tas också upp aktuella stadsfrågor och debatter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av nätbaserade seminarier och individuell läsning och bearbetning av texter. Studenten ska också presentera egna diskussioner och analyser i text och seminarier samt förväntas även att aktivt diskutera övriga studenters analyser och texter.

Examination

Examinationen har formen av löpande inlämningsuppgifter och redovisningar. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.