Kursplan för Design och konsthantverk

Design, Decorative and Applied Art

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV815
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2021-11-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs ha grundläggande kunskap om formgivningens historia från industrialismen till våra dagar. Vidare ska studenten ha kunskap och insikt om hur föremål kan förmedla betydelser och föreställningar om genus, klass och status.

Innehåll

Kursen ger en översikt över formgivningens utveckling i västerlandet från industrialismen till idag. Utifrån konkreta exempel ges redskap att tolka och avläsa materiella föremål och insikter i hur dessa kan uttrycka och förmedla betydelser.

Undervisning

Kursen är nätbaserad med nätträffar en gång i veckan. Undervisningen bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik med betoning på den enskilde studentens interaktion med lärare och medstudenter.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Artiklar och nätbaserat material om ca 200 sidor tillkommer

 • Weimarck, Torsten Design och konst : texter om gränser och överskridanden. D. 1 Texter före 1960

  Stockholm: Raster, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wickman, Kerstin Form genom tiden : människans rum och ting : en TV-serie och en bok

  Stockholm: Fören. Svensk form, 1992

  Alternativ bok. Form genom tiden: hundra år av designhistoria. Red. Kerstin Wickman. 1997. 133 sid

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Paulsson, Gregor Vackrare vardagsvara

  Faks.-uppl.: Stockholm: Rekolid, [1986]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Key, Ellen Jansson, Hedda Skönhet för alla

  1. utg. / b med förord av Claudia Lindén ; moderniserad och tolkad av Hedda Jansson: Ödeshög: Ellen Keyinstitutet, 2006

  eller äldre utgåva.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vihma, Susann Designhistoria : en introduktion

  Stockholm: Raster, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Raizman, David Seth History of modern design : graphics and products since the Industrial Revolution

  2nd ed.: London: Laurence King, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk