Kursplan för Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia

The History of Gardens and Designed Landscapes

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV812
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2021-11-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna beskriva trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens karakteristiska former i Europa under olika perioder från medeltiden fram till idag samt redogöra för hur dessa är relaterade till trädgårdens olika funktioner under olika tider och i olika sammanhang. Studenten ska också kunna redogöra för olika typer av trädgårds- och landskapsanläggningar och deras kulturhistoriska sammanhang.

Innehåll

Kursen behandlar trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens utveckling med fokus på Europa från medeltiden till 1900-talet med framför allt ett konstvetenskapligt perspektiv. I samband med detta behandlas också frågor som vad är en trädgård och vilka funktioner har den haft i olika tider och vilka yrkesgrupper har vuxit fram inom området och påverkat dess utveckling?

Undervisning

Kursen ges parallellt som nätbaserad utbildning och som campusutbildning. Undervisningen sker i form av föreläsningar på campus som sänds i realtid. Obligatoriska övningar och seminarier kan också förekomma, men alltid så att fysiskt deltagande inte krävs.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen samt genom deltagande i övningar och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Elektroniska resurser

 • Nolin, Catharina Den trädgårdshistoriska forskningens metodologi : utmaningar och möjligheter

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. 77 (2008) nr. 1-2 s. 136-145

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare kortare texter och instuderingsmaterial kan tillkomma.