Kursplan för Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A

Adult and Working Life Education A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE176
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-12-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 1-30 i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Kursen kan ingå i huvudområdet pedagogik i kandidat-, magister och masterexamen eller utgöra biområde i kandidat-, magister- och masterexamen.

Innehåll

Kursen består av fyra delar om vardera 7,5 högskolepoäng:

 • Pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp.
 • Lärande, kunskap och kompetens, 7,5 hp.
 • Behovsanalys och utbildningsdesign, 7,5 hp.
 • Utvärdering i teori och praktik, 7,5 hp.

Pedagogik i arbetslivet 7.5 hp

Vad har pedagogik med arbetslivet att göra? Vad menas med ett livslångt lärande? Vad innebär det att vara anställningsbar? Kursen syftar till att ge en introduktion till kunskapsområdet pedagogik i arbetslivet, dess framväxt, problemområden och centrala begrepp. Inom kursen behandlas olika aspekter av lärande i arbetslivet, såsom t.ex. förutsättningar för, processer och resultat av arbetsplatslärande. Kursen tar även upp hur förändringar i arbetslivet påverkar behoven av kompetensutveckling och kraven på anställningsbarhet.

Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • beskriva pedagogik i arbetslivet som kunskapsområde, dess framväxt, problemområden samt redogöra för centrala begrepp 
 • redogöra för förutsättningar för, processer och resultat av lärande i arbetslivet
 • identifiera relationer mellan förändringar i arbetslivet, vuxnas studier och anställningsbarhet
Innehåll
 • Pedagogik i arbetslivet som kunskapsområde
 • Betydelsen av vuxenutbildning och kompetensutveckling för livslångt lärande och anställningsbarhet
 • Human resource development och lärande på arbetsplatsen
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination
Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

Lärande, kunskap och kompetens 7.5 hp

Hur går lärande till? Vad är kunskap? Är en viss sorts kunskap mer värd än andra? Kursen ska ge studenterna en grundläggande förståelse för olika teoretiska perspektiv på lärande, kunskap och kompetens samt hur dessa har växt fram i relation till varandra. Perspektiven ska sedan inom ramen för kursen användas i diskussioner av kunskapsbedömning och lärandeprocesser i arbetslivet.

Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på lärande
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på kunskap
 • identifiera möjligheter och hinder för vuxnas lärande i arbetslivet utifrån olika perspektiv
 • urskilja olika sätt att värdera kunskap och kompetens i arbetslivet
Innehåll
 • Perspektiv på lärande som individuell och/eller social utveckling
 • Lärande och socialisation i arbetslivet
 • Värdering av olika former av kunskap och kompetens i arbetslivet
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination
Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

Behovsanalys och utbildningsdesign 7.5 hp

Hur tar man reda på vilka behov av kompetensutveckling som finns i en organisation? Vad behöver man tänka på när man planerar och genomför en presentation? Kursen behandlar konkreta uppgifter inom planering och genomförande av utbildningsinsatser: behovsinventering, konstruktion av utbildningsmål och val av undervisningsmetoder. 

Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • i tillämpningsuppgifter visa hur kunskap om vuxnas lärande påverkar planering och genomförande av kompetensutvecklingsprojekt
 • identifiera faktorer inom och utom organisationen som kan påverka planering och genomförande av kompetensutveckling
 • föreslå strategier för behovsinventering
 • formulera mål för undervisning
 • planera och genomföra egna presentationer
Innehåll
 • Inventering av utbildningsbehov, utbildningsplanering och konstruktion av utbildningsmål.
 • Planering och genomförande av praktiska presentationsövningar.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, Case och praktiska övningar.

Examination
Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

Utvärdering i teori och praktik 7.5 hp

Vad är utvärdering? Vad kan man vinna eller förlora på att utvärdera en verksamhet? Hur gör man en enkät? Kursen behandlar utvärdering av utbildning. Här berörs olika perspektiv på utvärdering, utvärderingars syfte, utvärderarens roll, mm. Inom kursen genomförs konkreta uppgifter som består i att planera, genomföra och redovisa en utvärdering. Då enkät är en vanligt förekommande datainsamlingsmetod behandlas specifikt enkäter och deskriptiv statistik.


Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • beskriva olika utvärderingsteoretiska ansatser
 • redogöra för definitioner av centrala begrepp
 • utifrån ett givet fall föreslå och motivera ett lämpligt upplägg av en utvärdering
 • konstruera en enkät för utvärderingsändamål
 • med datorstöd sammanställa och redovisa resultat av en enkätundersökning.
 • beskriva och analysera data med deskriptiv statistik
Innehåll
 • Olika perspektiv och ansatser inom området utvärdering.
 • Planering och genomförande av enkätundersökning.
 • Grundläggande deskriptiv statistik.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och praktiska övningar.

Examination
Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp

 • Larsson, Staffan; Olsson, Lars-Erik Om vuxnas studier

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (221 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Peter En introduktion till pedagogik i arbetslivet : begrepp - historik - nutid

  Umeå: Univ., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sparrhoff, Gun; Fejes, Andreas Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  (239 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer Nilsson, Peter; Wallo, Andreas; Rönnqvist, Dan; Davidson, Bo

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Kapitel 1 - 5 och 7 - 10

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 100 sidor enligt lärares anvisning.

Delkurs 2: Lärande, kunskap och kompetens, 7,5 hp

 • Gustavsson, Bernt Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

  Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2002

  (125 s) Nedladdningsbar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marton, Ference Inlärning och omvärldsuppfattning : en bok om den studerande människan

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Senaste upplagan från 2016 (116 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Phillips, D. C.; Soltis, Jonas F. Perspektiv på lärande

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  (192 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alsterdal, Lotte Bornemark, Jonna; Svenaeus, Fredrik Vad är praktisk kunskap?

  Huddinge: Södertörns högskola, 2009

  (valda delar ca 200 s) Nedladdningsbar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Säljö, Roger Lärande och kulturella redskap : om lärprocesser och det kollektiva minnet

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  (272 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt kursledares anvisningar.

Delkurs 3: Behovsanalys och utbildningsdesign, 7,5 hp

 • Granberg, Otto Lära eller läras : om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet

  3., uppdaterade och omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  (288 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedin, Anders Presentationsteknik : en handbok i framgång

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer Nilsson, Peter; Wallo, Andreas; Rönnqvist, Dan; Davidson, Bo

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Valda delar, ca. 60 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Staffan Vuxendidaktik : fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  (243 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moskowitz, Michael A Practical Guide to Training and Development: Assess, Design, Deliver, and

  John Wiley & Sons, 2008

  Referenslitteratur (Valda delar) Tillgänglig elektroniskt via universitetsbiblioteket

  Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt kursledares anvisningar.

Delkurs 4: Utvärdering i teori och praktik, 7,5 hp

 • Ejlertsson, Göran Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Körner, Svante; Wahlgren, Lars Praktisk statistik

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensson, Lennart Lärande utvärdering genom följeforskning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  (284 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare ca 100 sidor med relevans för utvärderingsområdet tillkommer.