Kursplan för Arabisk grundkurs II: språkfärdighet

Arabic, Basic Course II: Oral and Written Proficiency

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB011
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2022-03-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Arabisk grundkurs, 15 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa upp enkla texter på standardarabiska med ett tydligt uttal enligt standardarabiskans konventioner
 • översätta enkla meningar från svenska till arabiska
 • tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi
 • med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort text på arabiska och läsa upp denna
 • beskriva en person och en miljö på standardarabiska
 • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, mat och dryck, geografi och enkla samhällsförhållanden
 • föra en enkel konversation på en talad varietet av arabiska
 • i stora drag redogöra för arabiskans diglossisituation och de huvudsakliga dialektgrupper som finns.
 • redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Innehåll

Kursen omfattar övningar i praktisk användning av den moderna standardarabiskan, samt en introduktion till de arabiska dialekterna med fokus på en talad arabisk varietet.

Undervisning

Undervisningen består av material i form av ljud- och textfiler samt övningar för självstudier i universitetets lärplattform, övningstillfällen via distans samt examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga uppgifter samt muntlig och skriftlig sluttentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen motsvarar muntliga och skriftliga färdighetsmoment från Arabiska A, (5AB101) och får därför inte tas med i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schulz, Eckehard; Krahl, Günther; Reuschel, Wolfgang Standard Arabic : an elementary - intermediate course

  Rev. English ed. /b by Eckehard Schulz ; editorial consultants James Dickins ...: Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wehr, Hans; Cowan, J. Milton A dictionary of modern written Arabic (Arabic-English)

  4th ed. considerably enl. and amended by the author: New York: Spoken Language Services, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Samt material i och via Studium