Kursplan för Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur

Art History A: Art, Architecture and Visual Culture

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV040
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-03-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-11-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

-ha grundläggande kunskap om bild- och byggnadskulturer i Västerlandet med viss kännedom om utomeuropeiskt material. I detta ingår att vara förtrogen med vissa typiska objekt och former likaväl som ett antal verk och miljöer som förts in i den konsthistoriska kanon och att kunna redogöra för deras kulturella och sociala sammanhang,

-känna till de begrepp som används vid konstvetenskaplig karakteristik och beskrivning av byggnader, föremål och bilder och kunna använda dem för att kommunicera förvärvade kunskaper och färdigheter i skriftlig och muntlig form. I detta ingår också att ha viss kännedom om grundläggande metodiska och teoretiska kunskaper, om konstvetenskapen som ämnestradition samt kulturarvsfrågor.

Innehåll

Kursen är kronologiskt upplagd med start i stenålderns grottmålningar och avslutning i dagens arenabyggande. Kursen behandlar det konsthistoriska förloppet i Västerlandet med utblickar mot global konst och bebyggelse. I kursen ingår övningar i att bestämma, analysera, förklara och tolka konstvetenskapens föremål, från enskilda konstverk och byggnader till hela miljöer.

Kursen ger en grundläggande orientering i ämnet som ämnesmässigt och teoretiskt ger förutsättningarna för den som vill fortsätta med kursen Konstvetenskap B, Svensk och nordisk konsthistoria (Campus Uppsala) eller Konstvetenskap, fortsättningskurs B (distans) men fungerar också väl som komplement till studier i andra ämnen genom dess inriktning på övergripande kulturella sammanhang.

Kursen har tre delkurser.

Delkurs 1. Antik och tidig medeltid (10 hp)

Delkurs 2. Tidigmodern tid (10 hp)

Delkurs 3. Det moderna skedet (10 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och exkursioner. Föreläsningar och seminarier har obligatorisk närvaro.

Examination

Delkurserna tenteras skriftligt. Samtliga delkurser, liksom kursen i sin helhet, bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursens start ska betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment ska tas igen.

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1-3

 • Burt, Ben World art : an introduction to the art in artefacts [Elektronisk resurs]

  2013

  Ca 125 sidor. Som student vid Uppsala universitet har du tillgång till boken som e-bok, gå in på uu.se, logga in, därefter bibliotek.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette Möten med bilder : att tolka visuella uttryck

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hatt, Michael Klonk, Charlotte Art history : a Critical Introduction to its Methods

  Manchester: Manchester University Press, 2006

  Ca 125 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Honour, Hugh; Fleming, John The visual arts : a history

  Rev. 7. ed.: Harlow: Pearson Education, 2011

  Ca 800 sidor. Obs! Samma innehåll/text finns med annan titel: Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art, Rev. 7 ed, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Watkin, David A history of Western architecture

  Sixth edition: London: Laurence King Pub., 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • D'Alleva, Anne. Fundamentals of Art History [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  Tillgänglig för användare inom Uppsala universitet

  ca 100 sidor i urval Obs! Samma innehåll som D'Alleva, Anne & Michael Cothren, Fundamentals of Art History finns med annan titel: D'Alleva, Anne, How to write art history, 2nd ed., Laurence King Publishing, London, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur om ca 500 sidor elektroniskt tillgängliga texter tillkommer enligt lärares anvisningar